Dossier Zorgverzekeringswet

0
227

Een nieuw zorgstelsel betekent een verschuiving van verantwoordelijkheden in de zorgsector.Verzekeraars en zorginstellingen krijgen meer ruimte om tegemoet te komen aan de wensen
van de zorgvrager. Marktprikkels worden ingezet als instrument om doelmatigheid te vergroten een klantvriendelijkheid te stimuleren. In dit stelsel past een overheid die eindverantwoordelijk is voor de publieke belangen van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Daarbinnen doet de overheid een stap terug om veldpartijen de benodigde ruimte te geven om de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Medicalfacts heeft allen documenten rondom dit nieuwe zorgverzekeringswet voor u verzameld. Parlementaire stukken

Positionering zelfstandige bestuursorganen in nieuwe zorgstelsel
In deze brief aan de Eerste en Tweede Kamer gaat minister Hoogervorst in op de toekomstige taken en posities van uitvoerings- en toezichtsorganen in het zorgstelsel (zelfstandige bestuursorganen, ZBO’s) (27 mei 2005).

Eindverslag Eerste Kamercommissie VWS
Eindverslag van 24 mei 2005: “Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van deze wetsvoorstellen voldoende voorbereid.”

Korte aantekening Eerste Kamercommissie VWS
Korte aantekeningen van de vergadering op dinsdag 24 mei 2005.

Wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet
Het wetsvoorstel dat op 23 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd, regelt welke wet– en regelgeving met de invoering van de Zorgverzekeringswet komt te vervallen of moet worden aangepast.

I&A-wet – Memorie van toelichting
Memorie van toelichting bij de Invoerings- en aanpassingswet die op 23 mei 2005 naar de tweede kamer is gestuurd.

I&A-wet – Lijst van Wijzigingen
Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd.

I&A-wet – Nader Rapport
Nader rapport inzake het voorstel van wet, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)
lees verder
I&A-wet – Advies Raad van State
Advies van de Raad van State, gestuurd op 12 mei 2005.

I&A-wet – begeleidende brief
Maandag 23 mei 2005 is het voorstel van de Invoerings- en aanpassingswet Zvw aan de Tweede Kamer gezonden. In een begeleidende brief gaat de minister nader in op een aantal thema’s die eerder in de parlementaire behandeling aan de orde zijn geweest.

Brief bij Nadere memorie van antwoord Zorgverzekeringswet
Begeleidende brief van de minister van VWS bij de Nadere memorie van antwoord Zorgverzekeringswet (17 mei 2005).

Nadere memorie van antwoord Zorgverzekeringswet
De Nadere memorie van antwoord van 17 mei 2005 aan de Eerste Kamer is een reactie op het voorlopig verslag over de Zorgverzekeringswet.

Brief bij Nadere memorie van antwoord Wet op de zorgtoeslag
Begeleidende brief van de minister van VWS bij de Nadere memorie van antwoord Wet op de zorgtoeslag (17 mei 2005).

Nadere memorie van antwoord Wet op de zorgtoeslag
Nadere memorie van antwoord van 17 mei 2005 over wet houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag).

Verslag schriftelijk overleg Eerste Kamercommissie
Verslag van het schriftelijk overleg van 11 mei 2005 van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Nader voorlopig verslag EK-commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nader voorlopig verslag van de Vaste Eerste Kamercommissie over de Zorgverzekeringswet (10 mei 2005).

Korte aantekening EK-commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Korte aantekeningen van de vergaderingvan dinsdag 10 mei 2005, met betrekking tot onder meer de Zvw en Wzt.

Brief uitspraak Europese Commissie over notificatie Zorgverzekeringswet aan Tweede Kamer
Europese Commissie akkoord met regelgeving zorgstelsel.

Verslag hoorzitting Eerste Kamer 19 april 2005
Vastgesteld op 29 april 2005.

Brief aan de Eerste Kamer over de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag
Brief met antwoord op de vraag naar te verwachten aanpassingen in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag.
Berichten in de Media

Ernstige gebreken in de Zorgverzekeringswet
Huisarts versus Hoogervorst: waar gaat het om?
Diverse belangenorganisaties maken de balans op
No-claim in het geding door staking
“Het gaat niet over geld, er komt dan ook geen extra geld”
11.00 uur Vergadering kamercommissie-Hoogervorst
‘Geheimhoudingsplicht in nieuwe zorgwet slecht geregeld’
VVD fractie stemt mogelijk tegen nieuwe Zorgverzekeringswet
VGZ wil goed presterende huisarts belonen
Geen PGB meer voor activerende begeleiding bij psychiatrische problemen
Huisartsen en minister nog niet klaar voor bemiddelaar
Strijd tegen twee vijanden: wurgcontract en de minister
Het draait om geld, respect en invloed
Huisartsen krijgen bijval van CBP-voorzitter Kohnstamm
Hoogervorst bezoekt Achmea Zorg
Utrechtse huisartsen gaan staken
LHOV stuurt brief naar Eerste Kamer
KNMG heeft positie van huisarts niet ‘verkwanseld’
Aanwijzing aan CTG bekostigingssysteem huisartsen
ZN: Huisartsen en LHV als Nationale Parlement
Huisartsen verscherpen acties: veel praktijken 3 dagen dicht
Minister informeert 7800 huisartsen
Tien actiepunten voor een soepele overgang naar basisverzekering
NPCF start meldpunt veranderingen in de zorg
Koude Oorlog in Huisartsenland : column 13 mei
Telegraaf roept patiënten op te reageren op de staking
Huisartsen woest over besluit Hoogervorst
Hoogervorst doet huisartsen laatste tegemoetkoming
Risicoverevening zorgverzekering is achilleshiel van nieuwe zorgstelsel
Felle kritiek Districts Huisartsen Vereniging Zuidoost-Brabant op plannen minister Hoogervorst
De Zorgverzekeringswet; 4 diepteanalyses van de Vrije Huisarts
Staatsmiddelen van 15 miljard euro goedgekeurd voor nieuw Nederlands ziektekostenverzekeringsstelsel
Geweigerd voor een zorgverzekering? Meld het de CG-raad!