Niet gecategoriseerd

Het anti-burnout centrum Daidalos in Driebergen………….deel II

Het anti-burnout centrum Daidalos in Driebergen was in oktober al eens onderwerp van gesprek in de media. Naar aanleiding van een schokkende uitzending van TweeVandaag, nam Medicalfacts ook een artikel op over de in opspraak geraakte kliniek. Lange tijd kregen we niets boven water. Afgelopen weken heeftd e redactie na gedegen speurwerk toch het een en ander boven water gekregen en is tot de conclusie gekomen dat de uitzending van TweeVandaag slechts een topje van de ijsberg was. Inmiddels zijn er uitspraken gedaan tegen de arts/ psychotherapeute die de leiding heeft over Daidalos. Wanbeleid en onbekwame staf hebben leidde tot ontevreden personeel, naar het nu blijkt is gebruik gemaakt van onbevoegd personeel en vele patiënten zijn emotioneel, financieel en psychisch. Medicalfacts zet de voorlopige resultaten voor u op een rij.
In oktober 2005 uitten in het programma TweeVandaag meerdere (ex)patiënten hun bedenkingen uitten over de behandelwijze in het centrum. Gesteld werd onder meer dat patiënten, waarvan duidelijk is dat ze over een ruime beurs beschikken, langer in het centrum worden gehouden. Een andere klacht was dat de behandeling ook wel eens door onbevoegde mensen werd uitgevoerd.

Een vrouw die zelf voor burnout-klachten opgenomen was geweest in Daidalos, vertelde tijdens de uitzending dat zij als vrijwilliger was ingezet om andere patiënten te behandelen. Een deskundige buitenstaander die door TweeVandaag om commentaar werd gevraagd, sprak hier schande van.
De arts en psychotherapeute Lieneke Moll van Charante die samen met de kunstenaar Jan Becht de leiding heeft in Daidalos, heeft de aantijgingen krachtig ontkend. Met name de klacht dat de behandeling van mensen met geld bewust gerekt wordt, is volgens haar beslist niet waar. Inmiddels zijn de volgende uitspraken gedaan door het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam. ( 05080A , 05080P , 04116A , 04116P )

Initiatiefnemers van Daidalos zijn beeldend kunstenaar Jan Becht en de arts en psychotherapeute ** Lieneke Moll van Charante. Voor de oprichting van stichting Daidalos werd een steekproef-enquête gehouden onder huisartsen. Het bleek dat een kwart van hen vond dat er behoefte was aan een centrum als Daidalos.

De klachten tegen de arts van de Driebergse burnout-kliniek Daidalos (in het voormalig klooster Arca Pacis) blijken gegrond. De Inspectie Volksgezondheid heeft de eerste zaken dus nu afgerond. De arts van de kliniek is echter in Hoger Beroep gegaan en behoudt voorals nog haar Big registratie. Ook werd de behandeling in Daidalos door diverse zorgverzekeraars vergoed. Bij Medicalfacts is niet bekend of de behandeling wel vergoed blijft. Lieneke Moll van Charante ** reageerde zelf al naar aanleiding van onze publicatie. Echter haar reactie was nogal oppervlakkig en de stukken waar Medicalfacts beslag op heeft weten te leggen, onderschrijven de aantijgingen van de (ex)patienten. Medicalfacts hoopt dat Inspectie vanwege deze klachten ook een onderzoek gaat instellen naar de kliniek.

____________________________________________________________________________
** Lineke Moll van Charante heeft haar account (pinguin) op Medicalfacts verwijderd. Hiermee is haar reactie ook verwijderd. Haar profiel is ook niet meer op te vragen. Zij gaf een reactie waarin zij liet weten dat de inspectie geen aanleiding zag haar en/of  de kliniek te onderzoek.

Voor mensen die de uitspraken van IGZ nader wil bekijken kunnen dit hier doen:
05080A , 05080P , 04116A , 04116P

Uit de stukken blijkt dat de arts van Daidalos al eens eerder is berispt; Enkele schokkende citaten uit de beslissing van het Tuchtcollege:

“Ten aanzien van de klacht overweegt het college inzake het handelen van verweerster als psychotherapeut vóór haar inschrijving in het register in 1998 als volgt. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in zijn beslissing van 17 januari 2002 het beroep tegen de door het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam bij beslissing van 30 mei 2000 aan verweerster opgelegde berisping bevestigd. Het Centraal College heeft toen ondermeer geoordeeld: ‘in die periode [voor 1 april 1998. Sindsdien is ook de ingeschreven psychotherapeut onderworpen aan de tuchtrechtspraak op grond van de Wet BIG] waren de artsen die als psychotherapeut werkzaam waren, als arts onderworpen aan tuchtrechtspraak voor gedragingen die hebben plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van 10 jaar vóór de datum van de indiening van de klacht.Â’. Op deze grond zal verweerster zich voor haar psychotherapeutisch handelen, voor zover dit de periode vóór 1 april 1998 betreft, als arts hebben te verantwoorden. Het psychotherapeutisch handelen vanaf gemelde datum wordt dus beoordeeld in de beslissing 04/116P. Haar handelen als arts wordt, zoals eerder overwogen, beoordeeld in deze beslissing 04/116A Omtrent het handelen van verweerster als arts overweegt het College als volgt. Reeds op 30 mei 2000 heeft het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam verweerster als arts berispt, omdat binnen dezelfde setting van G in een relatie tussen verweerster en een andere patiënt rolvermenging was opgetreden, verweerster niet had voldaan aan haar dossierplicht en zij de relatie onzorgvuldig had beëindigd. In onderhavige casus spelen dezelfde klachten een rol. Daarbij heeft verweerster zich naar klaagster mede als arts geprofileerd doordat zij wist dat zij beschouwd werd als medisch (somatisch) verantwoordelijke in G, doordat zij -ook voor klaagster – verwijzingen heeft bewerkstelligd naar de fysiotherapeut en doordat zij veelvuldig (herhaal-) receptuur heeft uitges

Conclusie van het voorgaande is dat de klacht voor het handelen als arts/psycho-therapeute vóór april 1998 en voor het handelen nadien als arts grotendeels gegrond is. Verweerster heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg, ingevolge art. 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De bewezen ernst van de klachten, het feit dat verweerster ook tijdens de behandeling ter terechtzitting geen blijk heeft gegeven van inzicht in de onjuistheid van haar handelen, ondanks de eerdere in een vergelijkbaar geval opgelegde maatregel, en het feit dat deze klacht niet op zichzelf staat, maken dat het college de zwaarste in de wet omschreven maatregel aan verweerster zal opleggen. Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te melden wijze worden bekendgemaakt. Het is namelijk noodzakelijk om aan de beroepsgroep waartoe verweerster behoort nog eens het belang te benadrukken dat de arts tegenover de patiënt in de hulpverlening distantie bewaart, een heldere en eenduidige positie inneemt in de rol van hulpverlener, en de schijn vermijdt om op enigerlei wijze van de patiënt te willen profiteren. Verweerster heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg, ingevolge art. 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De bewezen ernst van de klachten, het feit dat verweerster ook tijdens de behandeling ter terechtzitting geen blijk heeft gegeven van inzicht in de onjuistheid van haar handelen, ondanks de eerdere in een vergelijkbaar geval opgelegde maatregel, en het feit dat deze klacht niet op zichzelf staat, maken dat het college de zwaarste wettelijke maatregel aan verweerster zal opleggen. Om redenen, aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing zodra zij onherroepelijk is op na te melden wijze worden bekendgemaakt. Het is namelijk noodzakelijk om aan de beroepsgroep waartoe verweerster behoort nog eens het belang te benadrukken dat de psychotherapeut tegenover de cliënt in de hulpverlening distantie bewaart, een heldere en eenduidige positie inneemt in de rol van hulpverlener, en de schijn vermijdt om op enigerlei wijze van de cliënt te willen profiteren. 6. De beslissing. Het Regionaal tuchtcollege beveelt de doorhaling van de inschrijving van verweerster als arts in het krachtens de Wet BIG ingestelde register en ontzegt haar het recht wederom in het register te worden ingeschreven. Bepaalt voorts dat de beslissing ingevolge artikel 71 van de Wet BIG in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan het tijdschrift Medisch Contact en het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht ter bekendmaking zal worden aangeboden
Het Regionaal tuchtcollege beveelt de doorhaling van de inschrijving van verweerster als psychotherapeut in het krachtens de Wet BIG ingestelde register en ontzegt haar het recht wederom in het register te worden ingeschreven. Bepaalt voorts dat de beslissing ingevolge artikel 71 van de Wet BIG in de Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan de tijdschriften Tijdschrift psychotherapie, het NVP mededelingenblad en het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht ter bekendmaking zal worden aangeboden.”

Moll van Charante liet op onze website op 22 augustus weten dat de Inspectie geen reden heeft gezien tot verder onderzoek. De uitspraken in de link spreken haar uitlating nu dus tegen. Nogmaals, u bent gewarschuwd om uw patienten naar de Kliniek te sturen. In de loop van dit jaar zal het Hoger beroep dienen. Wij horen graag de reactie van patienten die soortgelijke ervaringen hebben. Mogelijk zijn zij bang, niet serieus te worden genomen. Wij hopen met dit artikel dat patienten die tot nu toe hebben gezwegen, nu wel de moed vinden hun verhaal te doen.

Wij zijn geschokt over de handelswijze in Daidalos. Het Tuchtcollege heeft de pijlen alleen gericht op de arts van Daidalos. De Burn-out kliniek is nog steeds operationeel en voor zover bekend is de berispte arts nog steeds actief als behandelend arts in de kliniek. Omdat zij in Hoger Beroep is gegaan is zij nog niet uit het BIG register verwijderd en is deze zaak ook nog niet in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht ter bekendmaking aangeboden.[tag:Daidalos]

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "Het anti-burnout centrum Daidalos in Driebergen………….deel II"

  1. Misbruik wettelijk beschermde medische titels door antroposofen « ‘STEINERSCHOLEN’ - Voor wie er zich vragen bij stelt

    […] Diverse achtergrondinformatie m.b.t. de zaak ‘Daidalos’ c.q. ‘Moll van Charante’ treft u o.a. aan op de site MedicalFacts: http://localhost/medicalbackup/2006/09/25/het-anti-burnout-centrum-daidalos-in-driebergendeel-ii/ […]

Comments are closed.