Prioriteiten GGZ Nederland onvoldoende gehonoreerd

Array

De vanmiddag gepresenteerde begroting van VWS biedt weinig concrete aandacht voor de prioriteiten van GGZ Nederland. GGZ Nederland gaat verder op de ingeslagen weg.
Er zijn echter voldoende aanknopingspunten voor GGZ Nederland om de komende weken politieke aandacht te vragen voor haar prioriteiten: jeugd, preventie en het Stedelijk Kompas.

Jeugd
Om de groeiende toestroom van jeugdigen naar de ggz op te vangen is in 2007 bij herhaling een gemotiveerd verzoek om extra middelen ingediend bij VWS. Opvallend in de plannen voor het programma Jeugd en Gezin is dat grote bedragen worden genoemd voor het wegwerken van de wachtlijsten jeugd, maar dat er geen sprake is van toekenning van extra middelen om de toegenomen vraag naar jeugd-ggz op te vangen. Het lijkt erop dat bij de portefeuilleverdeling Jeugd en Gezin, AWBZ en Zorgverzekeringswet op het ministerie van VWS het aspect jeugd-ggz buiten beeld is geraakt. GGZ Nederland gaat ervan uit dat de problemen in de jeugd-ggz niet automatisch kunnen worden opgelost. Klaarblijkelijk gaat de minister uit van de kracht van marktwerking om de problemen rondom de jeugd-ggz op te lossen. GGZ Nederland deelt dit vertrouwen niet.Depressiepreventie
De roep om middelen voor het opzetten van preventietrajecten is nog niet beloond. Zonder steun vanuit VWS zal een grootschalige publieksvoorlichting ter preventie van onder andere depressie niet kunnen plaatsvinden. GGZ Nederland vindt het een gemiste kans om het speerpunt preventie van dit kabinet voor de ggz niet nader vorm en inhoud te geven. GGZ Nederland zal daarom blijven deelnemen aan het partnership depressiepreventie om blijvend aandacht voor het onderwerp te vragen.

Uitbreiding Stedelijk Kompas
Hoewel de geformuleerde beleidsdoelen voor de uitrol van het Stedelijk Kompas naar de centrumgemeenten positief zijn is er in de begroting geen extra geld opgenomen. Dit betekent dat dak- en thuislozen voorlopig niet de (extra) zorg krijgen die is afgesproken in het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang.

AWBZ
De aangekondigde kortingsmaatregelen in de AWBZ raken ook de ggz. De tarieven worden met 1% gekort zoals in alle AWBZ zorgsectoren. Mogelijk heeft deze korting invloed op het kwaliteitsniveau van de ggz. De impact van de kortingsmaatregel op ondersteunende begeleiding is voor de ggz beperkt.

Tot slot
GGZ Nederland signaleert in de Miljoenennota een gemis aan plannen, met name op het gebied van jeugd-ggz. GGZ Nederland zal zich sterk maken om tijdens de begrotingsbesprekingen in november alsnog voldoende financiële armslag te verkrijgen voor de jeugd-ggz.

Rob

Recente artikelen