Niet de vergrijzing, maar jeugdzorg oorzaak probleem AWBZ

0
311

De werkgroep van de Sociaal-Economische Raad, die een belangrijk advies voorbereidt over de toekomst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, doet deze uitspraak in het NRC van afgelopen weekend. De werkgroep baseert zich op recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens die cijfers is er sprake van een explosieve groei van het aantal jongeren dat via bureaus jeugdzorg uit de AWBZ betaalde gezinsondersteuning krijgt.

Opmerkelijk in het licht van het heersende beeld dat de AWBZ vooral onbetaalbaar wordt door het groeiend aantal ouderen. De feiten: ouderenzorg kost tweederde van de 22 miljard euro die in de AWBZ omgaat, maar groeit relatief weinig. De jeugdhulp groeit daarentegen spectaculair. De oorzaak: bureaus jeugdzorg kunnen jongeren sinds 2005 op eigen houtje naar AWBZ-zorg leiden. En dat doen ze ook regelmatig, mogelijk omdat de provinciaal gefinancierde jeugdzorg wachtlijsten heeft. Bovendien lijkt het doorverwijzen naar vormen van zorg die uit de AWBZ worden betaald een handige manier om problemen af te wentelen. Zo krijgen veel jongeren met autisme of de concentratiestoornis ADHD nu ondersteunende of activerende begeleiding. De SER zal het kabinet adviseren de bevoegdheid van bureaus jeugdzorg om naar AWBZ-zorg te verwijzen in te perken.