Nieuwe CAO voor de 8 universitair medische centra

Salarisverhoging van in totaal 10,05%,  nieuw levensfasebewust personeelsbeleid en diverse andere concrete verbeteringen.

Na eerdere afwijzing van het eindbod van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) door de vier centrales voor overheidspersoneel, zijn de NFU en centrales opnieuw om tafel gaan zitten. Op 13 maart is laat in de avond alsnog een onderhandelaarsakkoord bereikt waarin de NFU grotendeels tegemoet is gekomen aan de verbetervoorstellen van centrales. Het betreft de ingangsdata van de loonsverhogingen, de opbouwsystematiek voor de eindejaarsuitkering en het levensfasebewust personeelsbeleid.

De CAO voor 60.000 medewerkers kent een salarisverhoging van in totaal 10,05%, waarbinnen een volledige dertiende maand wordt bereikt. De CAO heeft een looptijd van 38 maanden. Nieuw is de introductie van een levensfasebewust personeelsbeleid met een persoonlijk ontwikkelbudget.

Op uitdrukkelijk verzoek van Centrales zijn de ingangsdata van de salarisverhoging in 2009 en 2010 met vier maanden vervroegd. Per 1 maart 2008 worden de salarissen structureel verhoogd met 2,1%, per 1 maart 2009 met 1,95% en per 1 maart 2010 met 1,95%.

Naast deze loonsverhogingen van in totaal 6% wordt de eindejaarsuitkering in drie jaar verhoogd met in totaal 4,05% van het salaris. Hierdoor wordt in 2010 een volledige dertiende maand bereikt. Op sterke aandrang van Centrales is met ingang van 2010 een opbouwsystematiek van de eindejaarsuitkering afgesproken, waardoor medewerkers die voor 1 december het dienstverband beëindigen een evenredig deel van de eindejaarsuitkering ontvangen.

Naast de salarisverhoging ontvangen vrijwel alle medewerkers over de komende drie jaar een persoonlijk budget van in totaal 1,75% van het bruto salaris voor de persoonlijke ontwikkeling. Dit budget zal na 2010 verder worden opgebouwd, zodat het ook ingezet kan worden voor andere doeleinden die passen bij de levensfase van een medewerker, zoals verlof of arbeidsduurvermindering. Doel van dit budget is dat medewerkers zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken. Aangezien medewerkers geboren in 1950 tot en met 1957 onvoldoende tijd zouden hebben om hun persoonlijk budget op te bouwen, ontvangen zij een extra budget, variërend van 2,9% tot 5,7% per jaar, afhankelijk van hun geboortejaar. Voor onder andere medewerkers in de directe patiëntenzorg geldt een hoger percentage extra budget. Het extra budget kan meteen al ruim worden aangewend voor diverse doeleinden.

Er zijn meer concrete verbetervoorstellen overeengekomen. Zo krijgen artsen in opleiding tot specialist een toelage voor onregelmatige diensten. Het budget voor functiegebonden kosten voor academisch medisch specialisten wordt in de komende drie jaar elk jaar verhoogd met 150 euro. Een belangrijk deel van de medewerkers krijgt de kosten voor BIG-registratie en herregistratie vergoed.

CAO partijen leggen het bereikte onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun achterbannen.

Recente artikelen