Frisse lucht op school: de resultaten

In het project Frisse lucht op scholen in Gelderland hebben docenten van 159 scholen in Gelderland een ventilatie-advies gekregen, op maat, voor hun eigen klaslokaal. De deelnemende scholen zijn erg positief over het project en het advies dat ze van de GGD hebben gekregen. Het GGD-bezoek heeft de kennis, de houding en het ventilatiegedrag van docenten en directeuren verbeterd. Enkele maanden na het advies is de luchtkwaliteit beter op scholen die een advies hebben gekregen, vergeleken met scholen die geen advies hebben gekregen.

Frisse lucht op school: de resultaten
In september 2007 is het project 'Frisse lucht op scholen in Gelderland' gestart. Doel van dit project was verbetering van de binnenlucht in klaslokalen. Om dit te bereiken hebben we ons gericht op verbetering van het ventilatiegedrag van docenten.
Het project liep tot en met maart 2008. We hebben 159 scholen onderzocht en geadviseerd. Resultaten

De deelnemende scholen zijn erg positief over het project en het advies dat ze van de GGD hebben gekregen. Het GGD-bezoek heeft de kennis, de houding en het ventilatiegedrag van docenten en directeuren verbeterd. 2 maanden en 3 maanden na het advies is de luchtkwaliteit beter op scholen die een advies hebben gekregen, vergeleken met scholen die geen advies hebben gekregen.

De samenvatting van het eindrapport van 'Frisse lucht op school' vindt u hier. Slotbijeenkomst

Op 24 april is een slotbijeenkomst georganiseerd waar de resultaten van het project gepresenteerd werden. Het was een geslaagde bijeenkomst, bijgewoond door gemeenten, scholen, GGD'en, provincies en VROM. Hoe verder?

In februari is het kabinet met een kabinetsvisie Binnenmilieu op basisscholen gekomen. Hierin staat onder andere dat in de komende 5 jaar alle basisscholen in Nederland bezocht worden door de GGD en een advies krijgen over de ventilatie in hun lokalen. Dit advies is gericht op het ventilatiegedrag net zoals in ons project. Meer over de plannen van VROM kunt u lezen op de www.vrom.nl, onder persberichten februari 2008.

De Gelderse GGD'en zijn in overleg met de provincie en VROM over een vervolg. Er zijn plannen voor drie vervolgtrajecten:

1. Voortzetting

We zullen in ieder geval aansluiten bij de landelijke plannen. Dat betekent dat er wederom scholen onderzocht en geadviseerd zullen worden. Wanneer we van start kunnen gaan weten we nog niet. We wachten op duidelijkheid hierover van VROM. Heeft uw basisschool interesse voor deelname aan deze voortzetting? Laat het ons weten en stuur een e-mail aan Hulpverlening Gelderland Midden. Let op: alleen scholen met lokalen zonder mechanische afzuiging of toevoer kunnen meedoen aan het project!

2. Verbreding

Niet alleen basisscholen maar ook kinderdagverblijven hebben problemen met ventilatie. We willen daarom een pilotproject starten om ook op kindercentra adviezen te geven gericht op ventilatiegedrag. Heeft uw kindercentrum interesse voor deelname aan dit onderzoek? Laat het ons weten en stuur een e-mail aan Hulpverlening Gelderland Midden.

3. Verbetering

Het is vaak onmogelijk om met een éénmalig advies een blijvende gedragsverandering te veroorzaken. Om de behaalde gedragsverandering in ons project te behouden willen we de scholen een tweede maal bezoeken. We zijn daarom in overleg met de provincie Gelderland aan het bekijken of we hiervoor een project kunnen opstarten. Korte samenvatting 'Frisse lucht op scholen in Gelderland'

Klaslokalen zijn benauwd, warm en stoffig. Dat beeld komt telkens weer naar voren uit onderzoek, waaronder dat van verschillende GGD'en. Het binnenmilieu op de meeste scholen is onder de maat. Dit leidt tot allerlei gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Hierdoor ontstaat een hoger ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten en gaan de leerprestaties omlaag. Gebrekkige ventilatie is de belangrijkste oorzaak van een slechte binnenlucht. Een gebrekkige ventilatie heeft vaak twee oorzaken:

· Het lokaal heeft niet genoeg of slecht bruikbare ventilatievoorzieningen;

· Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de ventilatievoorzieningen.

Het aanpakken van de beperkte ventilatiemogelijkheden is een lang en prijzig traject. Dit ligt buiten de mogelijkheden van de GGD. De GGD kan wél stimuleren dat de aanwezige mogelijkheden zo goed mogelijk gebruikt wordt. Dit kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren.

De GGD Zuidoost Brabant heeft een methode ontwikkeld waarin leerkrachten een gericht ventilatie-advies krijgen voor het eigen leslokaal. De leerkrachten van de scholen waar de methode werd toegepast gaven aan hierdoor beter en bewuster te ventileren. Door de subsidie van de provincie Gelderland en een bijdrage van de Gelderse gemeenten en GGD'en, kunnen Gelderse scholen deze methodiek nu uit laten voeren voor een symbolisch bedrag van € 95,-. Normaal gesproken kost deze methode € 1.500,- per school.

Wat houdt het onderzoek in?

· Gedurende een hele lesdag is een GGD-medewerker aanwezig op de school.

· Deze inventariseert de ventilatiemogelijkheden per lokaal en kijkt ook naar andere binnenmilieu aspecten zoals stof en temperatuur.

· Per lokaal wordt vervolgens een ventilatie-advies op maat opgesteld.

· Gedurende deze dag wordt in één lokaal de mate van ventilatie gevolgd door een meting.

· Deze meting plus het advies wordt op het eind van de dag gepresenteerd aan de directie en leerkrachten.

· Ieder lokaal krijgt een ventilatie-kaart met het ventilatie-advies-op-maat.

· De school krijgt een rapportage van het onderzoek, een ventilatie-signaalmeter en een lespakket voor de midden- en bovenbouw.

Venti-light: ventilatie-signaalmeter Lespakket 'Buitenlucht, kom je binnen spelen?'

Recente artikelen