Landelijke primeur voor nieuwe aanpak in ketenzorg tussen Isala klinieken en IJsselheem

1
326

Betere kwaliteit van leven voor oudere longpatiënt met nieuw COPD-project

De Isala klinieken en het verpleeg- en reactiveringscentrum Weezenlanden van IJsselheem voeren als eersten in Nederland een experiment uit met als doel de kwaliteit van leven voor de longpatiëntte  verbeteren en de zorgconsumptie te verminderen. Een samenwerkingstraject tussen Isalalongartsen en het reactiveringscentrum heeft ertoe geleid dat oudere longpatiënten sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen om vervolgens te revalideren in een gespecialiseerde omgeving.Voorheen mocht een COPD-patiënt met verergerde benauwdheid na een gemiddelde ziekenhuisopnameduur van 11 dagen direct naar huis.

Maar in de praktijk leidde dit veelal totherhaling van ziekenhuisopname omdat de patiënt het thuis nog niet redde.Gerichte behandelingIn het experiment wordt de relatief dure ziekenhuisopname met 6 dagen bekort. Daar tegenover staat datde cliënt aansluitend aan de ziekenhuisopname een langere en meer gerichte behandeling krijgt op degespecialiseerde afdeling Diezerpoort gedurende twee weken. Deze wordt opgevolgd met nabehandelingop de afdeling dagbehandeling Gasthuisplein. Bewegen is onder andere een zeer belangrijkebehandeloptie bij cliënten met COPD.Met de nieuwe werkwijze kan de patiënt gerichter en rustiger revalideren in een huiselijke omgeving. Ookworden de patiënt en diens familie beter voorbereid op de thuissituatie. Doel hiervan is herhaling vanziekenhuisopname te voorkomen of uit te stellen.KetenzorgDit COPD-project is een goed voorbeeld van ketenzorg.

Het project wordt getrokken door longarts JanWillem van den Berg en Angelique van Betten,  sectormanager Behandeling van de Weezenlanden. Definanciën om dit project uit te voeren zijn vanuit het Zorgvernieuwingfonds beschikbaar gesteld.Gedurende een half jaar zullen 15 oudere COPD patiënten aan dit traject deelnemen, waarna evaluatievolgt. Onderzocht wordt of het nieuwe traject (5 dagen ziekenhuisopname-14 dagen opname reactivering-14 dagen dagbehandeling) daadwerkelijk een betere kwaliteit van leven oplevert en een verminderdezorgconsumptie. Met dit voorbeeld van ketenzorg wordt de nauwe samenwerking tussen de Isala klinieken en IJsselheem (voorheen Isala Ouderenzorg) gecontinueerd.

1 REACTIE

Comments are closed.