Briefadvies BioInitiative rapport

Vorig jaar is een rapport gepubliceerd dat steeds vaker een rol speelt in de discussie rond elektromagnetische velden en gezondheid: het BioInitiative Report. Dit rapport geeft aanbevelingen om de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden, zoals die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden, te verlagen. De commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad geeft in dit advies een oordeel op hoofdlijnen over de wetenschappelijke waarde van dit rapport. Zij concludeert dat het BioInitiative rapport geen gebalanceerd en objectief beeld geeft van de huidige stand van de wetenschap en dat het geen aanleiding geeft om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.

PDF | Citeertitel

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

2 thoughts on "Briefadvies BioInitiative rapport"

 1. Aan de minister van VROM werd ook een contra-memorie verzonden welke het brief-advies tegenspreekt! Zie hieronder.

  Excellentie

  Op verzoek van cliënten wordt U hierbij een contra-advies aangeboden van BAWA c.s. als tegenhanger van. het d.d. 2 september 2008 door de onder de Gezondheidsraad ressorterende Commissie Elektromagnetische Velden aan de minister van VROM aangeboden briefadvies m.b.t. de aanbevelingen in BioInitiative-Rapport van 31 augustus 2007 om de heden gehanteerde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden te verlagen. Het BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) is verwijzend van aard en geeft aanbevelingen om te komen tot limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die aanzienlijk lager zijn dan de limieten die nu in Nederland en in vele andere landen gehanteerd worden en krijgt in toenemende mate aandacht in de samenleving.

  De op-en bemerkingen van de Gezondheidsraad t.a.v. voornoemd BioInitiative Report (het is een lezing en oproep tot treffen van een voorzorgsmaatregel) zijn zurig van aard. Jammer, want naar de artikelen in het rapport hebben 12 reviewers gekeken. Het rapport is een lezing van geactualiseerde artikelen van deskundige wetenschappers. Het is zeer waardevol en niet wordt gesteld in het rapport dat het een afgewogen overzicht is van alles wat wetenschappelijk bekend is.

  De Gezondheidsraad cq genoemde Commissie geeft geen overzicht van door haar geraadpleegde literatuur en onderzoeksrapporten in haar aan de overheid verstrekte adviezen..
  Bijv. het Zwitsers onderzoeksrapport COFAM-2 van 2006 (replica-onderzoek van het TNO-onderzoek COFAM-1) van 2003 wordt wel aangehaald doch de outliers die door BAWA cs 24 juli 2008 boven water zijn gehaald via procedures o.g.v. de Algemene Wet Bestuursrecht en Wet Openbaarheid van Bestuur zijn niet meegnomen. (zie http://www.stopumts.nl onder outliers in zoekvenster). Een lid van de Gezondheidsraad brengt via zijn eigen adviesbureau adviezen uit onder verwijzing naar het Zwitsers onderzoeksrapport. In Nederland is de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek moet worden gepleegd niet bij Wet geregeld.

  Het beroep van de Gezondheidsraad op de WHO doet komisch aan. De EMF-stralingsafdeling van de WHO heeft momenteel 2 mensen in dienst. Dhr. M.R. coördinator van het EMF-project heeft deze dienst verlaten na verdenking van beweerdelijke aanpak van 150.000 dollar van de Zwitserse telecomindustrie. De rapporten die zijn verschenen van de hand van Dhr. M.R. behoren te worden “bevroren” althans kunnen niet (meer) worden gebruikt in de adviezen van de Gezondheidsraad aan de Nederlandse regering. Reeds afgegeven adviezen die mede-steunen op rapporten van voornoemde heer M.R. behoren publiekelijk te worden terug genomen. Ook de Ierse regering behoort te worden verwittigd.

  Ook missen wij de analyse van de Nederlandse Gezondheidsraad terzake het zogeheten rapport Ecolog EMF-Handbuch van het Ecolog Institut fur Sozial und Okologische Forschung und Bildung een zeer goed rapport/handbuch over de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen m.b.t. de effecten van elektromagnetische straling. Het voornoemde EMF-handbuch is op een bijna volledig wetenschappelijk overzicht gebaseerd alleen de onderzoeken van Ghandi en Singh (toename DNA-schade in mobiele bellers in vivo met controlegroep) en van Friedman, Seger c.s. (activering ERK-cascade door mobiele telefoon) moeten daar nog aan toegevoegd worden. De tabellen uit het EMF-Handbuch, plus de uitkomsten van de onderzoeken van Gandhi c.s. en van Friedman, en de tabellen staan op de door een academicus opgezette website (www.stopumts.nl) onder wetenschappelijke illustraties in de kleuren geel en oranje,

  Zie o.a. daartoe:
  Kapitel 1: Eigenschaften elektromagnetischer Felder, 303 KB
  Kapitel 2: Risiken durch elektromagnetische Felder, 534 KB
  Kapitel 3: Schutz vor elektromagnetischen Feldern, 180 KB
  Kapitel 4: Quellen elektromagnetischer Felder, u.s.w.

  In aanmerking genomen het vorenstaande, alsmede de weinig transparante wijze van selectie van literatuur en onderzoeksrapporten lezingen door de Gezondheidsraad cq Commissie E.M.V.-leden, het niet aanwezig zijn van de ruwe computerdata en overige gegevens van het Zwitsers TNO-replica onderzoek (TNO beweert ook niet over de gegevens te beschikken) menen wij voldoende argumenten te hebben aangedragen om U als een zich zelf respecterend bestuursorgaan te verzoeken de reeds gegeven subsidie van 16 miljoen euro aan ZonMw te bevriezen, alsmede een nader onderzoek in te stellen naar het functioneren van de Gezondheidsraadscommissie E.V. en het nodige daartoe te verrichten.

  Hoogachtend,
  Rechtspraktijk BAWA c.s.

  September 2008

 2. Voor volledige informatie over electromagnetische velden en gezondheid zie http://www.stopumts.nl

Comments are closed.

Recente artikelen