Verpleeghuisartsen: Zorgnota onvoldoende inventief

0
232

De zorgnota 2009 is volgens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA) in voornemens omtrent de vergrijzing ambitieus, maar in de uitvoering globaal geformuleerd en op essentiele punten op hun effecten weinig doordacht. ‘De zorg voor kwetsbare mensen is een graadmeter voor de kwaliteit van de samenleving’ zo staat in de beleidsagenda 2009 van VWS. Deze visie is in de zorgnota 2009 echter onvoldoende geoperationaliseerd naar inventieve maatregelen en blijft daardoor vaag. De overheid hecht aan het beginsel dat oudere en kwetsbare mensen zo lang mogelijk deel van de samenleving uit kunnen blijven maken. Dit kan alleen als men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en daarbij passende, toereikende zorg kan ontvangen. In de aangekondigde maatregelen krijgt dit beginsel echter onvoldoende vertaling, zoals in de afslanking van de AWBZ en de uitbouw van het ‘volledig pakket thuis’.

Zo worden vanaf 2009 de meeste soorten benzodiazepinen (valiumachtige slaap- en kalmeringsmiddelen) niet meer vergoed. Nederland telt echter zo’n 700.000 regelmatige gebruikers van deze middelen -waaronder veel kwetsbare ouderen- die gedupeerd zullen worden door deze maatregel. Verder wordt gesneden in de aanspraak op begeleiding die kwetsbare thuiswonenden kunnen maken en zal de dagopvang niet langer vanuit de AWBZ gefinancierd worden. De NVVA vreest dat verschuiving van deze begeleidingsvormen naar de WMO deze functies verder uit zal kleden. Mensen zullen juist eerder een beroep op zwaardere voorzieningen van de AWBZ moeten doen en eerder naar een intramurale voorziening moeten verhuizen. Verminderde kwaliteit van leven voor betrokkenen en extra zorgkosten kunnen hiervan het gevolg zijn. Het kabinet dient daarom alert te zijn dat de aangekondigde maatregelen mogelijk averechtse neveneffecten kunnen hebben.

De NVVA juicht verder het voornemen voor verruiming van het ‘volledig pakket thuis’ toe en pleit ervoor bij de verruiming ook de algemene medische zorg in het pakket op te nemen. Niet alleen mensen die thuis verblijven, maar ook kwetsbare ouderen in het verzorgingshuis moeten de keuze kunnen maken het gehele pakket van medisch geriatrische zorg onder regie van de verpleeghuisarts te ontvangen. Dit probleem bestaat al langer en wordt door VWS onderkend, maar een oplossing blijft vooralsnog uit.

Voor een goede zorgverlening moeten professionals over evidence based richtlijnen en protocollen beschikken. In de (medisch) geriatrische zorg zijn echter te weinig richtlijnen die gebaseerd zijn op voor de doelgroep toegesneden wetenschappelijk onderzoek. De NVVA pleit daarom voor meer wetenschappelijk onderzoek rond kwetsbare ouderen en voor het implementeren van de resultaten in de praktijk van het professionele handelen.


Bron: NVVA