IGZ bezorgd over kleine IC’s

0
250

Veel patienten liggen te lang aan de beademing in een klein ziekenhuis. Ze hebben daardoor minder kans om te overleven, meldt tv-programma Nova na een inventarisatie. Vorig jaar lagen zeker duizend patienten langer dan zes dagen aan de beademing op kleine ic’s.  Dat is in strijd met de richtlijnen, waarin staat dat patienten na drie dagen moeten worden overgeplaatst naar een groter ziekenhuis. Daar is de zorg vaak geavanceerder en ook is er 24 uur per dag een gespecialiseerde arts.


Zorg buiten kantooruren
Volgens de IGZ kunnen die het werk niet aan als er zware patienten liggen. Ook zijn ze bezorgd over de zorg buiten de kantooruren. Hiermee reageert de inspectie op uitlatingen van twee hoogleraren die zeggen dat er veel te veel patienten onverantwoord lang op kleine intensive careafdelingen liggen.

Kleine IC’s zijn niet geschikt om patienten langer dan drie dagen te beademen. Volgens Nova lagen vorig jaar zeker duizend patienten zes dagen of langer in 25 ziekenhuizen op een kleine afdeling.

De hoogleraren Jan Bakker (Erasmus MC) en Armand Girbes (VUMC) stellen dat kleine IC’s in de toekomst alleen de patient opvangen. Daarna moeten ze zo snel mogelijk naar een geavanceerde IC in een groot ziekenhuis.

Dat zal van bovenaf moeten worden geregeld, want de ziekenhuizen komen er zelf niet uit, aldus de hoogleraren. De inspectie komt nog dit jaar met een rapport, liet een woordvoerder vrijdag weten.


Van minister Ab Klink (Volksgezondheid) moeten de kleine ziekenhuizen die de inspectie volgt de kwaliteit van de intensieve zorg zo snel mogelijk verbeteren, laat hij vrijdag in een reactie weten.

Ook kunnen ze een afdeling intensive care terugbrengen tot het niveau high care. Gebeurt dit allemaal niet dan moet de inspectie ingrijpen door te gelasten dat een afdeling intensive care niet meer als zodanig kan functioneren.


De IGZ heeft de afgelopen maanden haar onderzoek gericht op de ziekenhuizen met een niveau 1 IC. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of in deze ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt over de zorgzwaarte die het ziekenhuis verantwoord kan bieden, overeenkomend met het niveau IC waarover het ziekenhuis beschikt en of het ziekenhuis deze afspraken ook toetsbaar naleeft. Bijgevoegd vindt u het voortgangsverslag van de IGZ over dit onderzoek.


Aan alle Nederlandse ziekenhuizen die volgens eigen opgave (IGZ-kwaliteitsindicatoren) over een niveau 1 IC-afdeling beschikken, heeft de IGZ in december 2007 gevraagd om per 1 februari 2008 informatie aan te leveren. Het gaat daarbij om toetsing aan zes criteria uit de door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care opgestelde richtlijn. Inmiddels hebben alle 56 ziekenhuizen met een niveau 1 IC de gevraagde informatie opgeleverd. De IGZ heeft in april/mei 2008 deze informatie per ziekenhuis aan de de hand van een toetsingskader beoordeeld. De kernvragen in dit toetsingskader zijn gebaseerd op de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

  • Heeft het ziekenhuis door de medische staf vastgestelde en door de Raad van Bestuur geaccordeerde afspraken vastgelegd over de zorgzwaarte van patienten, die overeenkomt met het niveau IC-zorg waarover het ziekenhuis beschikt? Dit betreft afspraken over opname- en ontslagbeleid, zwaarte van OK-ingrepen, overplaatsingsbeleid voor IC-patienten die een hoger niveau IC-zorg behoeven dan waarover het ziekenhuis beschikt?

  • Worden deze afspraken (periodiek) getoetst en wordt hierover (periodiek) gerapporteerd aan de medische staf en de Raad van Bestuur, zodat deze haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit (inclusief veiligheid) van IC-zorg kan waarmaken? (Onderdeel van het kwaliteitsysteem van het ziekenhuis)?

  • Participeert het ziekenhuis in het landelijke professionele kwaliteitsysteem rond de IC: deelname aan de NICE-registratie, deelname aan het landelijke IC-visitatiesysteem?

Op basis van de beoordeling met behulp van dit toetsingskader krijgt ieder ziekenhuis bericht in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de gestelde voorwaarden en waar nadere actie noodzakelijk is. De IGZ bezoekt hierna de ziekenhuizen. Indien ziekenhuizen niet voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg op hun IC, dan zal de IGZ via een getrapte benadering handhaving toepassen. De procedure hiervoor is generiek voor alle zorg. Eerst zal de IGZ de voortgang en het resultaat in een intensief follow-up onderzoek toetsen. Indien het ziekenhuis nog niet voldoet, kan dit resulteren in verscherpt toezicht en in het ultieme geval zal de IGZ gebruik maken van haar wettelijke bevoegdheden. Ziekenhuizen die nog steeds niet voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg op hun IC, kunnen een aanwijzing ontvangen op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en kunnen wettelijk worden verplicht op straffe van een last onder dwangsom binnen een dan zeer korte termijn te voldoen aan die aanwijzing. Ook kan een bevel tot sluiting van de IC worden afgegeven.
Een landelijk geaggregeerd rapport over de eerste bevindingen zal naar verwachting medio oktober 2008 gereed zijn. Ik zal uw Kamer hierover zo spoedig mogelijk informeren. Ik zal hierbij ook terugkomen op eerdere toezeggingen over de beschikbaarheid van de intensivisten in ziekenhuizen en op vervolgstappen bij ziekenhuizen die niet aan de eisen voldoen.

De Inspectie is voornemens om in 2009 nader onderzoek te doen naar ziekenhuizen met een Intensive Care op niveau 2 en 3.

De Inspectie maakt zich zorgen, maar grijpt nog niet in. Vorig jaar besteedde Nova ook aandacht aan de ic-problemen.

Vorig artikelHet Verbond van Zorgverzekerden gaat ook in 2009 door
Volgend artikelVrouw in vliegtuig bevallen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.