Nieuwe aanbieder van hulpmiddelen per 1 januari 2009

Met ingang van 1 januari 2007 hebben alle gemeenten in Nederland de taak uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân (ISDzwf) en de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel hebben in dat kader de levering, beheer en de servicedienstverlening van Wmo-hulpmiddelen Europees aanbesteed. Voorbeelden van Wmo-hulpmiddelen zijn: handbewogen rolstoelen, electrische rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen kinderen, tilliften, badliften en douche- en toiletmiddelen. Op het bestek hebben 5 leveranciers ingeschreven. De inschrijving van Welzorg Revalidatietechniek bv. uit Heerenveen is als meest aantrekkelijk beoordeeld.

Dit heeft erin geresulteerd dat er met ingang van 1 januari 2009 een raamovereenkomst voor een periode van 3 jaar (met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar) wordt afgesloten met Welzorg Revalidatietechniek bv.

Op 15 december 2008 zijn de raamovereenkomsten voor de gemeente Sneek door wethouder A. Ekhart ondertekend, voor de gemeente Wymbritseradiel door wethouder S. Kanselaar en voor de ISDzwf door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de heer Th.R. Piersma. Namens Welzorg Revalidatietechniek bv. is het contract door de algemeen directeur, de heer G.J. Brand ondertekend.

(ondertekening%20contract.jpg) De ondertekening door (vlnr) wethouder Ekhart, de heer Brand en burgemeester Piersma.