Fusie College Ziekenhuis Opleidingen en Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten

Array

Vanaf 1 januari 2009 hebben de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (Raad BRL) en het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) hun krachten gebundeld in één organisatie. Daarmee is de fusie een feit geworden. Ze gaan vanaf die datum samen verder onder de naam College Ziekenhuis Opleidingen.


Krachten gebundeld

De twee organisaties bewaken landelijk de kwaliteit van vijftien ziekenhuisopleidingen. Zij doen dit door de opleidingsprogramma’s te beoordelen en hiervoor erkenningen te verlenen. De Raad BRL heeft bovendien de wettelijke taak om toezicht te houden op de examens van de opleidingen radiologisch laboranten.

In de nieuwe organisatie zijn zowel de door de branche en veldpartijen gedragen kwaliteitsbewaking van het CZO, als de wettelijke status van aangewezen examenorganisatie van de Raad BRL samengebracht.

Daarmee is het CZO een organisatie geworden die zowel de wettelijke taak als het draagvlak van het veld realiseert.


Eén organisatie voor erkenningen

Door het samengaan hebben ziekenhuizen en samenwerkende opleidingscentra voortaan nog met één organisatie te maken: het CZO.

Ook cursisten hebben in de toekomst dezelfde herkenbare landelijke CZO diploma’s en getuigschriften. En voor de radiologisch laboranten blijft hierbij de wettelijke beroepstitel geborgd.

Al enige jaren werken de Raad BRL en het CZO samen. Sinds 2008 hanteert de Raad BRL dezelfde erkenningssystematiek als het CZO.

De nieuwe organisatie biedt een platvorm waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen – ziekenhuizen, beroepsorganisaties en opleidingsinstituten – samenwerken om het niveau van de opleidingen te bewaken. Door het samengaan zullen de kwaliteit van de opleidingen worden geborgd en uitgebreid.


Toezicht op kwaliteit opleidingen

Het CZO houdt namens de algemene ziekenhuizen en de universitaire medische centra toezicht op functiegerichte ziekenhuisopleidingen. CZO – erkende ziekenhuizen samen met opleidingsinstituten hebben het recht om cursisten een nationaal erkend diploma te verstrekken. Inmiddels zijn circa 850 ziekenhuisopleidingen erkend.

Het CZO is in 2003 opgericht door de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de NVZ- Vereniging van Ziekenhuizen.


De opleiding tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant is krachtens artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (WBIG) wettelijk geregeld.

Daaraan verbonden is de Raad BRL de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen examenorganisatie die toeziet op de kwaliteit van de examens. De Raad BRL adviseert de Minister gevraagd dan wel ongevraagd betreffende opleidingsaspecten. De Raad vierde in 2007 het 30 jarig bestaan.


Toekomst

Door het samengaan is het CZO versterkt en voorbereid op de toekomst. Zo zal nog een aantal ziekenhuisopleidingen worden toegevoegd en kunnen niet ziekenhuisgebonden organisaties ook in aanmerking komen voor erkenningen.

Daarnaast zal de samenwerking met het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) verder geïntensiveerd worden.

Er komt ruimte om uit andere brancheorganisaties dan de ziekenhuizen, NVZ en de NFU, opleidingen op te nemen om te erkennen. Het CZO kan zich hiermee verder ontwikkelen als accreditatieorgaan voor de hele zorgsector.


Recente artikelen