“Start niet te snel met een digitaal dossier”

0
303

epd1Een zorgplan opstellen? Veel instellingen deden het al. De Twentse Zorgcentra bijvoorbeeld, ontwikkelde het POP: een Persoonlijk OndersteuningsPlan voor clienten. De Twentse Zorgcentra biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Carla Weersink, coördinator zorgloket én projectleider ZZP, vertelt hoe het POP tot stand kwam.

 

Client centraal

“De Twentse Zorgcentra werkt al jaren met een zorgplan. Ongeveer drie jaar geleden stapten we over naar het POP, een Persoonlijk OndersteuningsPlan. Om een stukje vernieuwing van de zorg mogelijk te maken. Met het POP stellen wij de vraag van de client centraal. Ook wilden we aansluiten bij de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan van de organisatie. Een interdisciplinaire werkgroep heeft toen een uniforme methodiek voor het opstellen van een POP ontwikkeld.”


Eén POP, één coördinator

“In het beleidsplan staat bijvoorbeeld dat mensen die gebruikmaken van zowel wonen als dagbesteding één POP hebben. Hierin staan gezamenlijke doelen en afspraken, op basis waarvan verschillende werkplannen worden gemaakt. Iedere client heeft één zorgcoördinator, ook al neemt hij verschillende soorten zorg af. De zorgcoördinator heeft de regie en is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het POP. Maar de behandelaar, doorgaans de orthopedagoog, is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het POP.”


Drie delen

“De orthopedagoog en de zorgcoördinator schrijven ieder een deel van het POP. Het plan bestaat uit drie delen: het persoonsbeeld en -perspectief, doelstellingen en afspraken, en het overzicht middelen of maatregelen. In het eerste deel staan de voorgeschiedenis van de client, zijn huidige beeld, zijn perspectief, de begeleidingsstijl, en de inhoudelijke verantwoording van middelen of maatregelen. Deel twee omvat doelstellingen en afspraken per ondersteuningsgebied. Onze methodiek gaat uit van negen ondersteuningsgebieden, zoals emotioneel welbevinden, gezondheid, relaties, behartigen van belangen. Voor elk ondersteuningsgebied waar we doelen kunnen stellen, schrijven we vervolgens een werkplan.”


Beknopt en kernachtig

“Wij hebben getracht een methodiek te ontwikkelen die tot een handzaam en beknopt POP leidt, vooral geen boekwerk. In de praktijk lukt dit heel aardig! Onze keuze voor een kernachtig POP is bewust gemaakt. De grote lijnen en afspraken met betrekking tot de ondersteuningsgebieden vind je in het POP. De details, zoals bepaalde eetgewoontes, zijn bekend op de groep.”


Zorgzwaartepakketten

“Toch gaan we het POP waarschijnlijk uitbreiden met een vierde onderdeel: de zorgzwaartepakketten. Hiervoor is een projectgroep opgericht. Het ZZP zal een vast agendapunt worden tijdens de halfjaarlijkse POP-bespreking. Hierbij zijn de client, de clientvertegenwoordiger, de orthopedagoog en de zorgcoördinator aanwezig. Zij kijken of de zorgvraag nog past binnen het clientprofiel. En of er eventueel een herindicatie moet worden aangevraagd.”


Digitaal?

“Toen wij het POP ontwikkelden, was ons doel ook meteen een digitaal dossier te maken. Dit is toen om allerlei redenen uitgesteld. Daar ben ik nog steeds blij om. We zijn nu drie jaar verder en hebben het POP geleidelijk verbeterd. De methodiek is verfijnd, de formulieren zijn beknopter en eenvoudiger geworden. Andere instellingen zou ik daarom aanraden: start niet te snel met een digitaal dossier, zet eerst de methodiek goed neer.”


Bron: VWS