Driedeling nodig in AWBZ (laatste afl. over AWBZ)

awbzIn Engeland, Duitsland en Frankrijk komt geleidelijk een driedeling naar voren in de langdurige zorg, die interessant is voor Nederland. De eerste groep van clienten redt het niet op de meeste levensterreinen. Men heeft niet meer de competentie om het eigen leven richting te geven, zich zelfstandig te verplaatsen, zelf bestedingen te doen.

Deze groep heeft geen mantelzorgers om zich heen. Men woont gebrekkig en heeft weinig of geen inkomen. Enkele voorbeelden zijn chronische psychiatrische patienten, arme dementerenden, vereenzaamde kwetsbare ouderen, alleenstaande verstandelijk gehandicapten. Aan deze groep wordt geïntegreerde zorg geboden niet alleen binnen de AWBZ,  maar binnen de sociale zekerheid als totaal. Er vindt geïntegreerde indicatiestelling plaats.Case managers en mentoren zijn beschikbaar voor elke patient/client.

De tweede groep heeft een chronische aandoening, of een handicap. Deze groep is beperkt op enkele levensterreinen. Men weet nog zelf richting te geven aan het eigen leven. In de buurt of  in de familie zijn voldoende mantelzorgers beschikbaar. Deze tweede groep regelt zijn eigen zorgverlening. Men treedt op als echte klant. De AWBZ en andere verzekeringen bieden aan de patient rugdekking door persoonsgebonden budgetten ter beschikking te stellen, indien de zorgbehoefte de eigen financiele draagkracht overtreft. Deze groep heeft behoefte aan Centra voor Zorg en Welzijn, waar men zorg kan kopen en regelen.

De derde groep heeft een eigen inkomen dat voldoende groot is om de eigen zorgbehoefte te dekken. Men heeft een aantal beperkingen, maar die zijn gering in omvang of van korte duur. Men heeft voldoende steun uit familie en kennissenkring. Deze groep gaat ook naar die Centra voor Zorg en Welzijn en regelt de zorg helemaal zelf.

In deze driedeling is de tweede groep de grootste. De eerste groep is niet aantrekkelijk: daar willen burgers niet bijhoren. De zorg aan  deze groep is goed maar sober. Eventueel eigen vermogen wordt gebruikt om de zorgkosten te dekken.  De derde groep is klein voor dure 24 uurszorg: die kan vrijwel niemand uit eigen inkomen betalen. De groep is groot voor kortdurende en beperkte zorg.

Dit was de laatste aflevering van een serie van tien. Deze serie afleveringen gaat vooraf aan het congres Nationale en internationale, recente en lange termijn ontwikkelingen in de Indicatiestelling, de AWBZ en de WMO. Dat vindt plaats op 27 maart in het Utrechtse Domus Medica, het KNMG hoofdkwartier. Staatssecretaris Bussemaker opent dat congres.

Dit congres is  inmiddels echt helemaal volgeboekt. Wij leven mee als je boos en teleurgesteld bent. Maar we zitten echt vol!!  Wil je toch iets weten over bekostiging van chronische zorg? Kom dan naar het congres Recente Ontwikkelingen in veld, beleid en wetenschap over geïntegreerde zorg aan chronische zieken in Nederland en elders. Dat vindt plaats op vrijdag 3 juli. Dan komt Minister Ab Klink spreken en Paul Wallace van Kaiser Permanente. Surf naar www.integratedcare.nl <http://www.integratedcare.nl/>  Klik door op nascholing en congressen.

Guus Schrijvers