Voortgang invoering BSN in de zorg

0
248

bsnOp 1 juni 2008 is de Wet gebruik servicenummer in de zorg (Wbsn-z) in werking getreden. Op 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgver-zekeraars verplicht te werken volgens deze wet. Kern van de Wbsn-z is dat deze partijen het BSN van patienten of clienten overnemen uit een betrouwbare bron, opnemen in hun administratie en gebruiken bij de onderlinge uitwisseling van gegevens.
Om inzicht te krijgen in de voortgang heeft TNS-NIPO in januari 2009 in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de invoering van het BSN. Het onderzoeks-instituut ondervroeg 545 zorgaanbieders, verdeeld over verschillende sectoren in de zorg.

Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten weten wat het BSN is en waar het voor wordt gebruikt. Bijna de helft noemt 1 juni 2009 als datum waarop gebruik van het BSN verplicht is. Opvallend is dat bijna 80% van de ondervraagden het BSN nu al gebruikt in de eigen administratie. Ruim een kwart van de zorgaan-bieders is klaar met de invoering van het BSN. Nog eens een derde denkt daar voor 1 juni 2009 mee klaar te zijn. Dat betekent dat ten tijde van het onderzoek ruim een derde van de zorgaanbieders aangaf nog niet klaar te zijn voor invoering op de verplichte startdatum.
Het onderzoek is onder andere gebruikt om, naast de bestaande ondersteunings-middelen zoals de website www.infoBSNzorg.nl en de nieuwsbrief, extra maat-regelen te treffen. Zo zijn begin februari alle zorgaanbieders opnieuw geatten-deerd op de invoering van het BSN per 1 juni 2009. Daarnaast is de voorlichting via de koepels verder opgevoerd. Tot slot worden ICT-leveranciers ondersteund en gestimuleerd om hun zorginformatiesystemen aan te passen via het BSN Zorg Keurmerk. Het BSN Zorg Keurmerk toont aan dat een zorginformatiesysteem op een juiste en gebruikersvriendelijke wijze het vaststellen van het BSN en van de identiteit bij de patient ondersteunt met behulp van de BSN-diensten van de
SBV-Z.
In maart 2009 wordt het onderzoek door TNS-NIPO herhaald. Dan wordt het effect van deze extra maatregelen duidelijk.

Bron: VWS