RWI: Re-integratie kan veel effectiever door goede diagnose

geldProfessionalisering zorgt voor kostenbesparing en betere dienstverlening
Voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkzoekenden en (niet)uitkeringsgerechtigden wordt, inclusief gesubsidieerde arbeid, jaarlijks een omvangrijk budget van circa 2 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor een effectieve en efficiente besteding hiervan is het noodzakelijk de vraag te beantwoorden welke client op welk moment welke dienstverlening, of helemaal geen dienstverlening, nodig heeft. De RWI formuleert in zijn advies, gericht aan gemeenten en UWV, een groot aantal aanbevelingen om deze vragen door een goede diagnosestelling te beantwoorden.

De RWI is van mening dat het van groot belang is dat voor alle clienten eerst een screening plaatsvindt. Daarin wordt bepaald of de werkzoekende op eigen kracht werk kan vinden of niet. Zo wordt voorkomen dat werkzoekenden die het niet nodig hebben toch dienstverlening krijgen, wat zelfs kan leiden tot een langer verblijf in de uitkering. Door een goede screening, en vervolgens een juiste diagnosestelling over welke dienstverlening wel nodig is, kan de effectiviteit van re-integratie aanzienlijk verbeterd worden. Het diagnoseproces kan tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd door gebruik te maken van een goed diagnose-instrument of door zelf een diagnose-instrument te ontwikkelen.

De RWI gaat in het advies ook in op de rol van de werkcoaches en van de clienten zelf. Een goed functionerend diagnoseproces maakt het werk voor de werkcoaches makkelijker, prettiger en vooral beter. De client moet centraal staan in het diagnoseproces. Een diagnose die door alle partijen gedragen wordt, vergroot de effectiviteit van het re-integratietraject.

Standaardisatie en professionalisering van het diagnoseproces is noodzakelijk. Door gebruik te maken van ervaringsgegevens, door de voortgang van re-integratie en de behaalde resultaten te monitoren, door over alle clienten dezelfde soort informatie geordend te verzamelen, wordt het diagnoseproces verbeterd. Als over alle clienten dezelfde soort informatie op dezelfde wijze geordend wordt, kan die informatie gebruikt worden om na te gaan welke re-integratie-instrumenten voor welke clienten het beste resultaat opleveren. Ook worden hierdoor waarborgen ingebouwd voor een goede oordeelsvorming door de werkcoach. Het is uiteraard niet het doel alle clienten op dezelfde manier te behandelen: maatwerk voor de client blijft het uitgangspunt. De uiteindelijke winnaar is de werkzoekende. Deze krijgt immers kwalitatief betere hulp bij zijn re-integratie.