Extern advies over verstrekking antivirale middelen getoetst

gezondheidsraadHet Centrum In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding heeft in overleg met de Ge­zond­heids­raad een com­mis­sie benoemd onder voor­zit­ter­schap van prof. dr. J.T. van Dissel, hoofd van de af­de­ling In­fec­tie­ziek­ten van het Leids Uni­ver­si­tair Medisch Centrum, om een advies op te stellen over de ver­strek­king van an­ti­vi­ra­le mid­de­len bij het op­tre­den van een pan­de­mie door Nieuwe In­flu­en­za A (H1N1). Dit externe advies is ter toet­sing voor­ge­legd aan één van de vaste com­mis­sies van de Ge­zond­heids­raad: de Be­raads­groep In­fec­tie & Im­mu­ni­teit.
Prof. dr. M. de Visser, vi­ce­voor­zit­ter van de Ge­zond­heids­raad, heeft de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, Welzijn en Sport per brief over deze toet­sing geïnfor­meerd. Het advies is ver­vol­gens ge­bruikt bij het op­stel­len van een brief van het Centrum In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding aan de BIG-​ge­re­gi­streer­de artsen in Ne­der­land.

Bron: Gezondheidsraad

Recente artikelen