Prinsjesdag 2009 en de zorg

PrinsjesdagPrinsjesdag 2009 en de zorgsector De derde dinsdag van september, oftewel de Miljoennota stond op het programma. Wat brengen de komende jaren ons? En wat kan de zorgsector verwachten in deze mindere tijden? De uitgaven voor de zorg zullen volgend jaar alleszins stijgen naar 60 miljard euro.

 • Kwaliteitsinformatie over de zorg

  In 2010 is op www.kiesbeter.nl kwaliteitsinformatie over de zorg te vinden voor de behandeling van bijna 30 aandoeningen. Met die informatie kunnen mensen en zorgverzekeraars de prestaties van zorgverleners vergelijken. In 2011 moet informatie over de kwaliteit voor 80 aandoeningen beschikbaar zijn.

 • Elektronisch patientendossier

  Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet op het EPD zijn zorgaanbieders verplicht om zich aan te sluiten en deel te nemen aan het landelijk EPD. De elektronische toegang van de patient tot zijn eigen EPD moet in 2010 een feit zijn.

 • Spoedeisende hulp bij huisartsenpost

  Het kabinet gaat mensen stimuleren om met een spoedeisend, maar eenvoudig probleem naar de huisartsenpost te gaan, in plaats van naar de duurdere spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In 2010 wordt de bekostiging van de huisartsenposten veranderd om de extra zorgtaken voor huisartsenposten te vergoeden.

 • Verbetering juridische positie patient

  De juridische positie van patienten en clienten moet beter. Het kabinet wil dat in 2010 de helft van de zorginstellingen zich aansluit bij een onpartijdige geschillencommissie. Het wetsvoorstel van Wet clientenrechten zorg (WCZ) wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. De toekomstige Wet clientenrechten zorg maakt het voor clienten makkelijker om te kiezen voor de zorgaanbieder die het beste bij zijn zorgvraag past.

 • Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

  Er komt een ‘verklaring tegen meisjesbesnijdenis’. Door dit document vrijwillig te ondertekenen, verklaren ouders dat zij hun dochter niet laten besnijden tijdens een verblijf in het buitenland. Dit jaar start een proef in Amsterdam waarin de jeugdgezondheidszorg de verklaring tegen meisjesbesnijdenis voorlegt aan ouders.

 • Meer privacy in verpleeghuizen

  Clienten in verpleeghuizen krijgen meer privacy. Het aantal kamers waarin meer dan twee personen liggen, wordt in 2010 verder teruggedrongen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in een verpleeghuis niemand tegen zijn wens met anderen op één kamer ligt.

 • Toegankelijker zorg voor terminale patienten

  Zogeheten palliatieve zorg voor terminale patienten moet toegankelijk en snel beschikbaar zijn. Het Rijk stelt daarvoor in 2010 4,2 miljoen euro extra beschikbaar. Ook is 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de bijna-thuishuizen en high care hospices. Verder wordt de termijn losgelaten waarop iemand recht heeft op palliatieve zorg. Dat was één jaar. Vanaf 2010 zit er geen einddatum meer op.

 • Passende zorg voor langdurig zieke patienten

  In 2010 krijgt iedere langdurig zieke client een gesprek over zijn zorg, zijn wensen en zijn mogelijkheden. Daaruit vloeit een zorgplan voort. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders zich aanpassen aan de wensen van hun clienten. De positie van de langdurig zieke client wordt daarmee versterkt. Hij krijgt zorg die beter bij hem past.

 • Versterking rechtspositie mensen met dementie of verstandelijke beperking

  In 2010 gaat de wet Zorg en Dwang in. Met deze wet wil het kabinet het aantal vrijheidsbeperkingen van mensen met dementie of verstandelijke beperking in de zorg terugdringen. De wet versterkt de rechtspositie van deze mensen.

 • Aanpak wanbetalers en overzekerden

  Het kabinet wil het aantal onverzekerden en wanbetalers sterk verminderen. Het kabinet werkt aan mogelijkheden om onverzekerden op te sporen (wetsvoorstel). Hiervoor is in 2010 8,9 miljoen euro uitgetrokken. Ook zorgverzekeraars krijgen meer mogelijkheden om wanbetalers aan te pakken. Als mensen na herhaalde pogingen niet reageren, moeten zij 30 procent meer premie betalen. Voor deze maatregelen reserveert het Rijk 33 miljoen euro in 2010.

Stagefonds
Via een stagefonds wordt de instroom en doorstroom van zorgpersoneel gestimuleerd. Zorginstellingen die stageplaatsen realiseren voor een aantal zorgopleidingen, krijgen ook in 2009 een financiele bijdrage in de kosten.

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
De overheid stimuleert leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, met als doel dat werknemers in de zorg langer met plezier kunnen blijven werken. Er zijn een aantal proefprojecten gesubsidieerd, waarvan bekeken wordt hoe ze in 2009 een vervolg kunnen krijgen. Elektronisch patientendossier
In september 2009 moeten alle zorgverleners zijn aangesloten op het elektronisch patientendossier (EPD). Het EPD zorgt voor goede uitwisseling van gegevens in de zorg. Op 1 juni 2009 is het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg verplicht voor zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars.

Uitbreidingen kwaliteitsinformatie op Kies beter

Ziekenhuizen leveren eind 2009 voor 24 aandoeningen kwaliteitsinformatie op de website kiesBeter.nl voor de hele set indicatoren (zowel zorginhoudelijke indicatoren als clientervaringen en etalage-informatie). De verpleging, verzorging en thuiszorg verbeteren hun informatie op kiesBeter.nl De GGZ breidt de sets indicatoren uit. De sets voor gehandicaptenzorg en kraamzorg moeten in 2009 door alle instellingen in gebruik worden genomen. Voor huisartsen, farmacie en mondzorg moeten de sets worden opgeleverd.

Veiligheidsmanagementsysteem ziekenhuizen

Elk ziekenhuis moet in 2009 beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Hiermee moet het aantal vermijdbare fouten in ziekenhuizen afnemen (van 1735 doden per jaar nu naar 867 doden in 2012). Voor het veiligheidsprogramma in ziekenhuizen is 9,3 miljoen euro uitgetrokken.

Extra geld voor actieprogramma Veilige Zorg

Voor het actieprogramma Veilige Zorg is ongeveer 3.5 miljoen euro extra beschikbaar voor de eerste lijn en de GGZ.

Aantal (para)medische beroepen niet meer vrijgesteld van omzetbelasting

De vrijstelling in de omzetbelasting voor (para)medische beroepen wordt aangepast. Hierdoor zijn osteopaten, pedagogen, chiropractoren en niet GZ-spychologen vanaf 2009 niet meer vrijgesteld van omzetbelasting.

Veilig prikken instrument

Prikincidenten leiden vaak tot uitval van personeel. Het Nationaal Hepatitis Centrum heeft daarom een veilig-prikken-instrument gemaakt. Dit moet in 2009 verspreid worden in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Nieuwe Geschillencommissie zorginstellingen

Er komt een nieuwe Geschillencommissie zorginstellingen. Hier kan een client snel uitspraak krijgen als een instelling zijn klacht niet afdoende heeft afgehandeld. De geschillencommissie gaat uitspraken doen over geschillen in ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Gezondheidszorg

Zorgverlening

Kwaliteit en veiligheid zorg

 • Kwaliteit-prijsverhouding

  Zorgkantoren leggen vanaf 2010 een directe relatie tussen de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs die ze daarvoor vergoeden. Dit moet de kwaliteit van zorg verbeteren. Wat kwaliteit is, wordt bepaald door de ‘normen voor verantwoorde zorg’. Deze set met indicatoren voor goede zorg is door zorgverleners ontwikkeld en wordt in 2010 verder aangescherpt.

 • Veiligheid in ziekenhuizen

  Ziekenhuizen registeren vanaf 2010 vermijdbare schade in het veiligheidsmanagementsysteem. In ziekenhuizen loopt sinds 2008 het programma ‘Voorkom schade, werk veilig’. De verplichte invoering van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is een van de maatregelen uit dit programma.

 • Innovatie

  Het Zorginnovatieplatform verkent in 2010 de mogelijkheden om samen met bedrijfsleven en zorgverzekeraars de ontwikkelingen in de e-health te versnellen. E-health is zorg die ondersteund wordt door ICT. Bijvoorbeeld zorg op afstand met een internetverbinding en videocamera’s.

Personeel in de zorg

 • Stimulans deeltijdwerkers om meer te werken

  Het kabinet gaat deeltijdwerkers in de zorg stimuleren meer uren te gaan werken. Als alle deeltijdwerknemers twee uur per week meer zouden werken, zijn er 75.000 minder mensen nodig in de zorg. Dit zou één van de oplossingen voor het personeelstekort in de zorg kunnen zijn. Er zijn subsidies voor werkgevers die meerwerk willen stimuleren.

 • Medisch specialisten

  De kosten van vrijgevestigde medisch specialisten dreigen in 2010 met 375 miljoen het budget te overschrijden. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in 2010 het tarief voor ondersteunend personeel aanpassen en de normtijden voor een behandeling opnieuw vaststellen. Ook gaat het uurtarief van een behandeling omlaag.

 • Stagefonds: extra geld voor betere stageplaatsen

  Er komen meer en betere stageplaatsen voor zorgverleners-in-opleiding. Het kabinet trekt daar in 2010 98 miljoen euro voor uit.

 • Zorg on Tour
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen