Met een Rugzak en Downsydroom naar de gewone school, zal dat straks nog wel kunnen?

0
332

kind met down syndroom mf

De huidige Rugzakmiddelen zouden in de nieuwe systematiek als een totaalbudget aan regionale samenwerkingsverbanden van reguliere scholen worden toegekend. Dit budget staat vast en wordt niet hoger door meer leerlingen aan te wijzen als ‘speciale’ leerling. De samenwerkingsverbanden moeten vervolgens zorg dragen voor een verdeling van middelen over de aangesloten reguliere scholen. Uitgangspunt is dat individuele scholen die meer onderwijskundige zorg bieden ook meer middelen zouden moeten krijgen. Omdat echter landelijke criteria voor wie wel en niet een ‘zorgleerling’ (in onderwijskundige zin) is worden losgelaten, is het zeer de vraag of in de praktijk de scholen die bereid zijn bijvoorbeeld een leerling met Downsyndroom toe te laten daar dan ook meer middelen voor krijgen. Dat zal mogelijkerwijs gaan afhangen van de visie van het regionale samenwerkingsverband. Dijksma geeft aan dat er om dergelijke willekeur te voorkomen wel landelijke kaders zullen moeten komen, maar hoe die eruit zullen zien en wie dat gaat bepalen is nog volkomen onduidelijk. Het gevaar is verder dat de middelen blijven hangen in grote bureaucratische samenwerkingsverbanden en niet op de individuele school aankomen. Dat is niet de bedoeling van de nieuwe systematiek, maar we zien hiervoor nog geen garanties. Ook de positie van ouders van ‘speciale’ leerlingen is nog niet geregeld, noch op collectief noch op individueel niveau. Inmiddels is het platform-VG (waar ook de SDS onder valt), na aanvankelijk uit onvrede uit de overleggen te zijn gestapt, weer in gesprek met de Staatssecretaris, nadat deze heeft benadrukt de inbreng van de specifieke ouderorganisaties zeer belangrijk te vinden. Inhoudelijk is er echter geen enkele toezegging gedaan.

Voor degenen die in 2012 al een Rugzak hebben, zal er een overgangsregeling komen. OCW kan immers een gegeven recht niet zo maar van de ene op de andere dag afnemen. Of Passend Onderwijs inderdaad zal worden ingevoerd per 2012 is natuurlijk ook nog geen gelopen race. Uiteindelijk heeft de Kamer hierover het laatste woord.

Passend Onderwijs : Verder zonder Rugzak?
Het Ministerie van OCW wil nieuwe wetgeving, zogenoemd ‘Passend Onderwijs’ per 2012 invoeren. Wij maken ons zorgen over de ingeslagen weg. Met een Rugzak naar de gewone school, zal dat straks nog wel kunnen? In een brief van november aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris Onderwijs, Dijksma, meer invulling aan Passend Onderwijs. Het meest verontrustende daarbij is dat OCW nu duidelijk aangeeft de financieringssystematiek te willen veranderen: van open einde leerlinggebonden financiering naar budgetfinanciering van samenwerkingsverbanden van reguliere scholen.

Bron: Stichting Down Syndroom