IGZ biedt opening in basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg

Gemeentebesturen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hanteren sinds 2003 het zogeheten Basistakenpakket (BTP) en de daarop gebaseerde Richtlijn Contactmomenten Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Daarin staat beschreven wanneer de JGZ contacten heeft met ouders en kinderen en wie de contacten onderhoudt: een jeugdarts of een jeugdverpleegkundige.

Het BTP heeft voorkomen dat Gemeenten gingen bezuinigen op de JGZ toen die in 2003 overging van de Awbz naar het Gemeentefonds. Maar nu remt dit BTP uit 2003 de zorginnovatie in de JGZ af. Want nieuwe beroepen verschijnen zoals Nurse practitioners die taken zouden kunnen overnemen van jeugdartsen. Dan zijn er minder contactmomenten nodig met jeugdartsen en hebben ouders en kinderen contact met minder verschillende professionals. Ook zijn er nieuwe bewezen interventies beschikbaar die wachten op toelating tot het BTP en aanpassing van de genoemde richtlijn. Ik denk hierbij aan het huisbezoek door een jeugdverpleegkundige bij ouders met een peuter van 18 maanden oud. Ik denk hierbij aan een nieuw contactmoment voor zestienjarigen vlak voordat zij de middelbare school verlaten.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft in april 2009 vijf criteria benoemd waarbinnen zij toestaat dat gemeenten en JGZ anders dan gebruikelijk het BTP invullen. Deze zijn kort door de bocht:
1. Alle kinderen dienen de basiszorg te krijgen die voortvloeit uit het basistakenpakket. Mijn interpretatie: De inspectie laat hiermee los of dat altijd gebeurt volgens de voorgeschreven planning en bereik van contactmomenten.
2. De JGZ moet alle risicokinderen en –gezinnen zo spoedig mogelijk signaleren. Hiermee geeft de IGZ ruimte om andere signaleringsmethoden dan de gebruikelijke te introduceren in het BTP. 3. Bij verschuiving van taken moet de leiding van de instelling zich ervan overtuigen dat de desbetreffende medewerker bevoegd en bekwaam is. Dit betekent het herontwerpen van de zorgprocessen en evaluatie van de invloed daarvan op kwaliteit van zorg en veiligheid. 4. De doelmatigheidswinst die geboekt wordt met de flexibilisering, moet volledig ten goede te komen aan extra aandacht voor de risicokinderen en –gezinnen.
5. De JGZ moet de zorg leveren die past bij de risico’s waar de jongere aan blootgesteld is.

Tijdens een gesprek over de verder verspreiding van het 18 maands huisbezoek (in Zeeland (uitgevoerd door de GGD Zeeland en geevalueerd door het Julius Centrum), dat plaats vond op het Ministerie voor jeugd en Gezin, kreeg ik deze opening in het IGZ-beleid aangereikt. Wilt u weten wat er precies staat in het genoemde IGZ rapport.Ga dan naar: http://www.jeugdengezin.nl/kamerstukken= en lees pagina 47 en verder. Klik daarna door naar de PDF van het rapport.

Op dinsdag 16 maart vindt te Rotterdam een congres plaats over recente ontwikkelingen in gezondheidsonderwijs en jeugdgezondheidszorg op middelbare scholen en ROC’s. Dan komt ook het genoemde nieuwe contact moment voor 16 jarigen aan de orde en de wijze waarop dit in het BTP is op te nemen. Wilt u aan dit congres met gerenommeerde plenaire sprekers en vele workshops over lokale en regionale onderwijs- en zorginnovaties deelnemen? Ga dan naar www.integratedcare.nl, lees de brochure en deel uw kennis en ervaringen met vele anderen.
Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers