Beschikbaarheid AWBZ-middelen mogelijkheden buitenland zorg ten laste van de AWBZ aanzienlijk worden beperkt

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating Zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)
Het verslag naar aanleiding van het voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating Zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) is verschenen. Staatssecretaris Bussemaker constateert ziet brede steun voor de strekking van het voorstel. Zij is van mening dat de voor een houdbare sociale verzekering vereiste solidariteit die van de Nederlandse samenleving wordt verwacht, met zich meebrengt dat de schaarse AWBZ-middelen primair dienen te worden aangewend voor zorgverlening in Nederland en niet in het buitenland.
In dit wetsvoorstel en de bijbehorende nadere regelgeving wordt dan ook in de eerste plaats geregeld dat de mogelijkheden voor zorgverlening in het buitenland ten laste van de AWBZ aanzienlijk worden beperkt ten opzichte van de huidige mogelijkheden. Geregeld wordt dat contracteren van AWBZ-zorg uitsluitend nog kan plaatsvinden in Nederland en de andere tot de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte behorende landen [1] die, op grond van Europese regelgeving, in dit opzicht met Nederland gelijk zijn gesteld. Uitgangspunt is dat verzekerden uitsluitend bij zulke gecontracteerde zorgverleners zorg kunnen krijgen.
Op dit uitgangspunt bestaan de volgende uitzonderingen:
a. Op grond van Europese regelgeving kan extramurale zorg binnen de gehele EU/EER bij iedere zorgaanbieder worden ingeroepen, ook als die niet is gecontracteerd (conform huidige situatie).
b. Indien de noodzakelijke zorg in Nederland, gelet op de gezondheidssituatie van een verzekerde, niet tijdig kan worden geleverd, kan een verzekerde, met toestemming van zijn zorgverzekeraar, die zorg elders bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder waar ook ter wereld, inroepen, tot maximaal een jaar (thans geen beperking in de toestemmingsgronden).
c. Indien een AWBZ-verzekerde in het buitenland verblijft in verband met zijn werkzaamheden hebben hij en zijn gezinsleden recht op vergoeding van zorg ten laste van de AWBZ (conform huidige situatie).
d. Indien iemand die al een AWBZ-indicatie heeft op vakantie gaat naar het buitenland, heeft hij recht op vergoeding ten laste van de AWBZ, gedurende een beperkte periode (beperking van de periode).
e. Indien iemand al in het buitenland verblijft en daar de behoefte aan AWBZ-zorg ontstaat heeft hij recht op zorg of een vergoeding voor de kosten daarvan ten laste van de AWBZ, gedurende een beperkte periode (beperking van de periode).
Daarnaast worden de financiele consequenties van zorgverlening in het buitenland zichtbaar gemaakt. Dat wordt gedaan doordat de kosten die individuele zorgverzekeraars maken voor zorg in het buitenland

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging AWBZ en Wtzi i.v.m. regelen voorwaarden voor aanspraken AWBZ zorg buitenlandRedactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen