Rapporten Brede Heroverwegingen opgeleverd

0
277

Het kabinet heeft vandaag de rapporten van de 20 werkgroepen Brede Heroverwegingen aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapporten bevatten een breed scala aan varianten waarmee op 20 beleidsthema’s geld bespaard kan worden waaronder ook aanbveling voor curatieve zorg en langdurige zorg.  Het kabinet heeft de heroverwegingsrapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden over toekomstige bezuinigingen. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk nu de overheidsfinancien in zorgelijke staat zijn geraakt door de gevolgen van de economische crisis. De voorstellen zijn ook te vinden op de website van het ministerie van Financien.

Het Kabinet heeft om die reden werkgroepen ingesteld die diverse beleidsthema’s moeten analyseren en concrete beleidsalternatieven moeten voorbereiden. In dit rapport van de werkgroep curatieve zorg (cure), wordt een besparing van € 6,35 miljard (20% van de premiegefinancierde uitgaven) uitgewerkt.

In de ruim veertig jaar van haar bestaan is de uitvoeringsorganisatie van de AWBZ niet wezenlijk veranderd. Zorgverzekeraars zijn formeel verantwoordelijk voor de AWBZ-zorg voor hun eigen verzekerden. De zorgverzekeraars laten het contracteren van de zorg in de praktijk echter over aan een regionaal kantoor die dat namens hen risicoloos doet voor alle mensen in de regio; zo was het aan het begin en zo is het nu nog.Voor de zorg zijn de volgende zaken van toepassing:

  • De verhoging van het eigen risico in de zorg tot 775 euro (3,4 miljard)
  • beperking van het basiszorgpakket
  • Een eigen bijdrage van vijf euro voor een bezoek aan de huisarts;
  • Zorg verstandelijk gehandicapten met IQ hoger dan 70 niet meer vergoeden (200-400 miljoen)

Achtereenvolgende commissies hebben over deze uitvoering gezegd dat de verantwoordelijkheidsverdeling onvoldoende scherp is afgebakend en er mede daardoor onvoldoende prikkels aanwezig zijn voor doelmatig handelen. De heroverwegingswerkgroep langdurige zorg heeft haar opdracht, om voor een bedrag van ca. 4,2 miljard euro aan bezuinigingsvoorstellen te doen, te baat genomen om de gevraagde besparingsvoorstellen te combineren met ideeen over een nieuwe inrichting van de langdurige zorg waarin de doelmatigheidsprikkels sterker aanwezig zouden kunnen zijn.

De Brede Heroverwegingen maken onderdeel uit van het kabinetsbeleid om de financiele en economische crisis het hoofd te bieden. Bijdragen aan economisch herstel is de eerste opgave waar het kabinet voor stond en staat. Maatregelen hiertoe heeft het kabinet onder andere vastgelegd in het Aanvullend Beleidsakkoord.

De tweede fundamentele opgave is de weg naar herstel van de overheidsfinancien. Deze zijn door de gevolgen van de crisis flink uit het lood geslagen. In zijn recente ramingen voor de middellange termijn (2011-2015) constateert het Centraal Planbureau een houdbaarheidstekort van 29 miljard euro.
De varianten en bouwstenen die de 20 rapporten van de brede heroverwegingen bieden, zijn een ondersteuning bij het maken van keuzes voor herstel van de overheidsfinancien.

In elk rapport is tenminste één variant beschikbaar die leidt tot een besparing van 20% op de uitgaven. Voor elke variant zijn budgettaire, economische en maatschappelijk effecten zo veel mogelijk in kaart gebracht. Om de werkgroepen de gelegenheid te geven alle alternatieven en besparingsvarianten te onderzoeken, heeft het kabinet de werkgroepen geen beperkingen vooraf opgelegd.

Alle rapporten die voor de zorg relevant zijn:

8. Innovatie en toegepast onderzoek

11. Curatieve zorg

Bijlage bij rapport 11. Curatieve zorg

12. Langdurige zorg

Aanbieding Heroverwegingsrapporten