NMa doet inval bij Landelijke Huisartsen Vereniging

0
239

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij meerdere kantoren van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De NMa doet onderzoek mede op basis van tips en signalen van clienten en huisartsen over het mogelijk onderling verdelen van patienten en het belemmeren van huisartsen die actief willen worden binnen een bepaalde regio. De NMa onderzoekt nu of artikel 6 van de Mededingingswet (het verbod op kartelvorming) goed wordt nageleefd,zo meldt de LHV op haar website. Enkele jaren geleden heeft de NMa beslist dat de LHV geen collectieve tariefafspraken meer mogen maken.

De NMa ontvangt veel tips en signalen over patienten die niet kunnen overstappen naar een andere huisarts. Eén van de redenen die de huisartsen geven voor hun weigering patienten aan te nemen die bij een andere huisarts vandaan komen, is dat zij hierover afspraken hebben gemaakt met huisartsen in de regio.  Daarnaast ontvangt de NMa tips en signalen over het zogenaamde ‘vestigingsbeleid’ door huisartsen. Nieuwe huisartsen die zich willen vestigen, dienen hiervoor toestemming te krijgen van huisartsen die in de directe omgeving werkzaam zijn. Wanneer een nieuwe huisarts zich vestigt zonder deze toestemming, dan kan hij/zij worden uitgesloten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden in de regio.

In de verschillende tips en signalen is sprake van een beperking van de mogelijkheden voor clienten om een huisarts te kiezen. De NMa neemt dergelijke signalen erg serieus. Als het waar blijkt te zijn dat huisartsen de keuzevrijheid niet respecteren en clienten dwingen om naar een huisarts te gaan die zij onderling hebben aangewezen, dan moet dat worden aangepakt. De huisarts heeft een erg belangrijke rol in de zorgverlening. Hij/zij is iemand met wie een client een goede band moet kunnen hebben. Als die band er niet is of als de client onvoldoende vertrouwen heeft in de huisarts, moet de client over kunnen stappen naar een andere huisarts. De signalen die de NMa heeft ontvangen, wijzen erop dat de huisartsen dat mogelijk willen voorkomen. Dit is voldoende reden voor de NMa om te onderzoeken of dat inderdaad het geval is.

Bedrijfsbezoeken
De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, zoals afspraken over marktverdeling. Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitvoert, wil uitdrukkelijk niet zeggen dat de LHV of huisartsen zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek. De duur van een onderzoek hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mate van medewerking van betrokken ondernemingen.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken tegen de betrokken ondernemingen en -of de natuurlijke personen. Naar aanleiding van het rapport kan een onderneming of persoon zich zowel schriftelijk als mondeling (tijdens een hoorzitting) verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de vermoede overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd aan de betrokken ondernemingen en of natuurlijke personen. Voor ondernemingen kunnen die sancties oplopen tot maximaal tien procent van de wereldwijde omzet en voor natuurlijke personen geldt een maximum van EUR 450.000.

Bron: NMa en LHV