Univ-VGZ-IZA-Trias boekt winst van 292 miljoen

0
234

Herstel winstgevendheid door goede beleggingsresultaten
Verzekeraarscombinatie Univ-VGZ-IZA-Trias heeft 2009 afgesloten met een positief nettoresultaat van 292 miljoen euro, tegen een verlies van 202 miljoen in 2008. Tegelijkertijd steeg de omzet van 9,1 naar 9,9 miljard euro. De forse stijging van het resultaat is volledig te danken aan sterk verbeterde beleggingsopbrengsten. Het klantenbestand voor zowel de zorg- als de schadeverzekeringen groeide in 2009 licht. “Na het moeilijke jaar 2008 stond in 2009 herstel van enerzijds klantvertrouwen en anderzijds solvabiliteit en rendement hoog op de agenda in de financile wereld”, aldus Martin Duvivier, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Univ-VGZ-IZA-Trias. “Door een focus op klantprestaties en onze financile gezondheid hebben we op beide fronten vooruitgang geboekt. Financieel staan we er nu weer goed voor, waarmee we een solide basis hebben gelegd om de dienstverlening aan onze klanten verder te verbeteren.”

Zorg
Het aantal zorgverzekerden van Univ-VGZ-IZA-Trias is in 2009 gegroeid met iets meer dan 2.000 tot 4,28 miljoen. De uitkeringen aan ziektekosten namen toe van 7,9 naar 8,5 miljard euro. Het resultaat na belastingen van de gezamenlijke zorgbedrijven kwam uit op 246 miljoen euro. De solvabiliteit van de zorgbedrijven nam toe van163% in 2008 naar 192% eind 2009. Na aanscherping van de solvabiliteitseisen door De Nederlandse Bank (DNB) per 1 januari 2010 komt de solvabiliteit van de zorgbedrijven uit op 176%. Ook daarmee voldoet Univ-VGZ-IZA-Trias ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van DNB.
In 2009 zijn alle zorgbedrijven van Univ-VGZ-IZA-Trias overgegaan op n gentegreerd back-office systeem. Daarmee is een mijlpaal in het fusieproces bereikt, die naar verwachting op termijn flinke efficintievoordelen op zal leveren. Een andere belangrijke doorbraak vond plaats bij het preferentiebeleid farmacie. De met dit beleid gerealiseerde besparingen komen sinds medio 2009 ten gunste van verzekerden van Univ-VGZ-IZA-Trias, doordat geen eigen risico meer wordt berekend over preferente medicijnen. Hiermee geeft Univ-VGZ-IZA-Trias invulling aan het streven om zich te onderscheiden met gerichte zorginkoop. Schade
De concurrentie in de schadeverzekeringsmarkt was in 2009 onverminderd sterk. Toch wist Univ-VGZ-IZA-Trias een groei van 3% te realiseren op de totale schadeportefeuille, mede door introductie van een vernieuwde rechtshulp- en reisverzekering. Het totale aantal polissen kwam daarmee ultimo 2009 uit op 2,96 miljoen. Het resultaat na belastingen van het schadebedrijf bedroeg over 2009 46 miljoen euro. Voor het eerst in jaren was Univ-VGZ-IZA-Trias gedwongen op grond van de premie-schadeverhouding de premies voor personenautoverzekeringen van Univ te verhogen. Tegelijkertijd slonk het Nederlandse wagenpark door de economische situatie. Desondanks vertoonde ook de autoportefeuille van Univ een geringe groei (1%). De solvabiliteit van het schadebedrijf steeg van 218% naar 251%, ook ruim boven de wettelijke eisen.

Beleggingen
Toen de contouren van de financile crisis in 2008 duidelijk begonnen te worden, heeft Univ-VGZ-IZA-Trias zijn beleggingsbeleid bijgesteld. Dat voorkwam niet dat er over 2008 een fors beleggingsverlies werd geleden. In 2009 heeft het aangepaste beleid echter zijn vruchten afgeworpen. Samen met het herstel van de financile markten resulteerde dit in een beleggingswinst van 220 miljoen euro. Binnen het vernieuwde beleggingsbeleid van Univ-VGZ-IZA-Trias is maximaal rendement op het genvesteerde vermogen niet langer de hoofddoelstelling. In plaats daarvan streeft Univ-VGZ-IZA-Trias primair naar het behoud van het eigen vermogen en een optimaal beleggingsrendement. De beleggingsportefeuille is navenant aangepast, onder meer door de meest volatiele beleggingen te schrappen. Als gevolg daarvan moeten grote fluctuaties in het beleggingsresultaat voortaan voorkomen worden. Organisatie
In september 2009 heeft Univ-VGZ-IZA-Trias zijn nieuwe hoofdkantoor in Arnhem betrokken. De verhuizing maakte onderdeel uit van de begin 2008 ingezette operatie om het aantal kantoorlocaties te verminderen van 17 naar 5: Alkmaar, Arnhem, Assen, Eindhoven en Gorinchem. Deze operatie is inmiddels bijna afgerond: eind 2009 telde Univ-VGZ-IZA-Trias nog 7 kantoorlocaties. Als gevolg van het stroomlijnen van interne processen is het aantal medewerkers afgenomen van 3.728 tot 3.584 ftes. Dit is in lijn met eerder aangekondigde besparingsdoelstellingen. Het volledige jaarverslag van Univ-VGZ-IZA-Trias is in te zien op www.jaarverslaguvit.nl.