Betere DBC voor ziekenhuis met zorgpaden

Het zou wel eens vijftien jaren kunnen duren, voordat alle Nederlandse ziekenhuizen ongeveer zestig procent van hun zorg aanbieden als een zorgpad. Het is een middel om kwaliteit van zorg te verhogen. De ervaring met andere kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen en indicatoren leert, dat dit lang duurt. Want professionals én patienten moeten hun gedrag veranderen. Het betalen van een premie van bijvoorbeeld 50.000 euro aan ziekenhuizen per ingevoerd zorgpad wijs ik af. Dat is te veel gedoe. Wel is denkbaar dat ziekenhuizen met zorgpaden een betere betaling krijgen voor DBC’s die berusten op zorgpaden. Woorden van deze strekking sprak Janneke Schermers tijdens het beleidsdebat op het zorgpadencongres van 28 januari. Zie ook de berichten hierboven.  Schermers was gynaecologe, inspecteur voor de gezondheidszorg en CDA Kamerlid. Zij kreeg bijval van Tony Lamping, directeur  zorg van Zorgverzekeraars Nederland, die optrad als plenaire inleider en deelnemer aan het beleidsdebat. De opvattingen van Schermers en Lamping leidden tot een felle discussie in de wandelgangen tussen de vele aanwezige, medische adviseurs van zorgverzekeraars. Die ging over de vraag, hoe zij de zorginkoop van zorgpaden moeten organiseren. Ik citeer een van hun: “Een ziekenhuis heeft tientallen zorgpaden en honderden zo niet duizenden DBC’s. Ik heb alleen te maken met de Raad van Bestuur.  Ik kan niet al die paden controleren op kwaliteit. Daarvoor ontbreekt de tijd. Nog minder kan ik al die specialisten en verpleegkundigen om toelichting vragen op de aangereikte documenten die aan zorgpaden ten grondslag liggen”. Ondergetekende deed inspiratie op uit deze discussie om in een volgend boek of congres niet alleen zorgpaden te belichten maar ook de omgeving daarvan: die van de zorgpad-inkopende verzekeraar, de DBC’s, de ondersteunende software voor zorgpaden en de ziekenhuisbrede organisatie structuur. De Power Points van plenaire en workshop-inleidingen tref je vanaf maandagmorgen aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Gehouden congressen”. Het Zorgpadenboek is gewoon te koop in de boekhandel. Het bedrijf Thoeris is de uitgever en het kost dertig euro. Nicolette Huiskes is de eerste redacteur en ik de tweede.

Vorig artikelHoofd Medicare en Medicaid wil ketenzorg in USA
Volgend artikelOne Sessions Only: bestaan die nog in Nederland?
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@schrijvers.nl en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.