‘Nieuwe Q-koorts gevallen zijn weinig bedreigend voor de volksgezondheid’

0
237

De kans dat dieren die tegen Q-koorts zijn gevaccineerd toch worden besmet is aanzienlijk kleiner, maar is niet nul. Als de dieren toch geïnfecteerd raken, is de uitscheiding aan bacterien lager dan wanneer dat gebeurt bij niet- gevaccineerde dieren. Na een enting zijn abortussen vrijwel uitgesloten. Daarom betekenen de nieuwe besmette bedrijven slechts een zeer beperkt verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden. Dat schrijft staatsecretaris Bleker van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

De situatie op en om de besmette bedrijven wordt wel nauwkeurig in de gaten gehouden, Stelt Bleker. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) onderzoekt de oorzaken van nieuwe besmettingen. Op dit moment zijn sinds de start van de tankmelkmonitoring in oktober 2009 in totaal 97 besmettingen geconstateerd op 96 bedrijven. Een van die bedrijven is in 2011 opnieuw besmet verklaard. Op dit moment zijn daarvan nog 65 bedrijven besmet. Er zijn 32 bedrijven vrij verklaard omdat het tankmelkresultaat een jaar negatief was. In 2011 zijn drie bedrijven besmet verklaard. Het ging daarbij om één herbesmetting en twee nieuwe besmettingen.

Bijzondere situatie
Bij een van de twee nieuw besmette bedrijven is sprake van een bijzondere situatie. Het bedrijf heeft vorig jaar via het testen van individuele melkmonsters een aantal positieve dieren gevonden en deze afgevoerd. Nu blijken er op dit bedrijf opnieuw positieve dieren te zijn. De nVWA heeft beoordeeld of deze omstandigheid reden voor extra maatregelen zou moeten zijn. Het risico van het betreffende bedrijf wordtb echter niet groter geacht dan dat van andere nieuw besmette bedrijven. Er gelden de maatregelen die gebruikelijk zijn voor besmette bedrijven in de vorm van een bezoekersverbod, vervoersbeperkingen en strengere hygienemaatregelen.

Geen link met opheffen fokverbod
Van de besmette bedrijven wordt jaarlijks ongeveer eenderde gecontroleerd op de geldende Q-koortsmaatregelen, steeds in combinatie met een controle op de juiste toepassing van de verplichte identificatie- en registratieregels. Daarnaast zijn houders die in december 2010 een ontheffing voor het levenslang fokverbod van lammeren hebben aangevraagd de afgelopen maanden allemaal gecontroleerd. De recent besmette bedrijven hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van het levenslang fokverbod. Volgens Bleker is er dan ook geen verband tussen de versoepeling van het fokverbod en de nieuwe besmettingen. Hij wil daarom ook geen verplichting instellen om dieren individueel te testen om daar vervolgens een levenslang fokverbod aan te koppelen voor positief geteste dieren.

Omwonenden niet geïnformeerd
De omwonenden van de recent met Q-koorts besmette bedrijven zijn daar niet per brief over geïnformeerd, meldt Bleker. Omdat de nieuw besmette bedrijven naar alle waarschijnlijkheid tijdig gevaccineerd zijn vormen ze een zeer beperkt verhoogd risico voor de gezondheid van omwonenden. De lokale GGD-en zijn van de besmetting op de hoogte gebracht. Voor meer informatie kunnen omwonenden ook terecht bij de lokale GGD.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie