Diamanten afvloeiingsregeling voor een adviseur van ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen

0
361

Rijksoverheid
Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers op kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de diamanten afvloeiingsregeling voor een adviseur van ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen .

1 Wat is uw oordeel over de diamanten afvloeiingsregeling van 1 tot 1,3 miljoen euro die een adviseur van het ziekenhuis de Tjongerschans dreigt te krijgen op basis van afspraken met de directie van het ziekenhuis? 1)
1 Het is kabinetsbeleid om de kosten van vertrekregelingen te beperken tot een maximum van €75.000. Dat geeft aan dat de bedoelde afvloeiingsregeling daar ver boven zit.

2 Vindt u dat de toenmalige directie aansprakelijk gesteld moet worden voor het mogelijk maken dat een graaier een dergelijke greep uit de publieke ziektekostenpremies kan doen? Zo nee, waarom niet?
2 De bevoegdheid om daar een besluit over nemen, ligt bij de Raad van Toezicht.

3 Bent u bereid ziekenhuis de Tjongerschans juridische bijstand te verlenen om te voorkomen dat het werkelijk tot uitbetaling van een dergelijke afvloeiingsregeling komt, te meer daar deze persoon al een gouden handdruk van 180.000 euro heeft gekregen? Zo nee, waarom niet?
3 Het wezen van het bekostigingssysteem in de zorg is dat zorginstellingen dit soort kwesties zelf moeten oplossen. Ook Tjongerschans heeft een exploitatiebudget op basis van begrootte verrichtingen. Daar moeten lopende zaken uit worden gedekt, ook het inroepen van juridische bijstand.

4 Hoe groot acht u de kans op herhaling bij de Tjongerschans, gezien de kosten die waren gemoeid bij de bestuurscrisis in 2010 waarbij de heer B. een gouden handdruk van 350.000 euro + vergoede advocaatskosten van 60.000 euro kreeg? 2)
4 Tjongerschans geeft, volgens de in de krant geciteerde woordvoerder, zelf aan dat inmiddels maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Ook de in 2010 vertrokken bestuursvoorzitter heeft, in een reactie op de internetsite van Medisch Contact, verklaard dat hij er voor heeft gezorgd dat dit soort contracten niet meer kunnen worden afgesloten.

5 Bent u bereid de Tjongerschans onder verscherpt toezicht te stellen en de arbeidsovereenkomsten van de zittende leden van de raad van bestuur onder dePagina 3 van 3
loep te nemen, en deze bij te stellen als dat nodig mocht zijn? Zo neen, waarom niet?
5 De criteria voor verscherpt toezicht voorzien niet in verscherpt toezicht op basis van kwesties als beloning van het bestuur.

6 Vindt u niet dat er een wettelijke mogelijkheid moet komen om, wanneer door directies en raden van toezicht maatschappelijk onaanvaardbare financiele afspraken worden gemaakt met bestuurders of medewerkers van zorginstellingen deze kunnen worden teruggedraaid? Zo neen, waarom niet?
6  Ja dat vind ik. Dat is precies wat met de normeringswet voor de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en de semipublieke sectoren (TK 32600) wordt beoogd.

7 Wat is uw oordeel over de dreigende fusie tussen het MCL en de Tjongerschans? 3)
7  Voor fusietoetsen is in de zorg de NMa de aangewezen autoriteit, geadviseerd door de NZa.

8 Wilt u uw invloed aanwenden om een dergelijke fusie te voorkomen, omdat daardoor een ongewenste schaalvergroting in de ziekenhuiszorg in Friesland optreedt en de inkomens van de bestuurders nog extremer dreigen te worden, gezien de extreme kosten die nu reeds gemoeid zijn met de raad van bestuur van de Zorggroep Noorderbreedte (967.000 euro inclusief auto van de zaak voor drie personen)? 4) Zo nee, waarom niet?
8 Zie mijn antwoord op vraag 7.
1) ANP zaterdag 27 augustus 2011
2) http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/99070/De-gouden-handdruk-regeert.htm
3) http://www.skipr.nl/actueel/id7115-mcl-en-tjongerschans-leggen-fusie-aan-nma-voor.html
4) Jaarverslag Zorggroep Noorderbreedte 2010