Tele-spirometrie is een uitkomst in Drenthe

Op het platteland van Drenthe ligt de plaats Zwartemeer. Het werkloosheidsercentage bedraagt 35%. Zestig procent van de bevolking heeft alleen lagere school gevolgd. Het percentage overgewicht behoort tot het hoogste van Nederland. Huisarts Hans Douwes doet zelf spirometrieen bij zijn COPD-patienten. De uitslag stuurt hij via het internet over naar een longarts. Die geeft binnen twee dagen antwoord en zo nodig een behandeladvies of een verzoek om de patient als nog uit te nodigen naar hem toe te k omen. De patienten ervaren deze tele-spirometrie als een groot goed: zij hoeven niet uren te reizen en hebben snel uitslag. Huisarts Douwes en zijn collega’s rapporteren dat zij vaak leren van de adviezen van de longarts. Douwes vertelde dit allemaal tijdens de studiedagen  over telemedicine van het bedrijf Ksyos, een van de grootste aanbieders van telezorg in Nederland. Die dagen vonden plaats in Taormina op Sicilie, en wel op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober. Daaraan namen circa vijftig huisartsen en specialisten deel. Tot zover dit bericht. Op vrijdag 14 oktober organiseert het Julius Centrum in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en heet Astmafonds een congres over recente ontwikkelingen in het veld, het onderzoek en het beleid in de COPD-zorg. Dan komt ook weer de telemedicine aan de orde, en wel in een COPD-project van de Stichting Regionale HuisartsenZorg (RHZ) Maastricht Heuvelland. Project coördinator Frederix vertelt dan dat de ketenzorgverleners werken conform het zorgprotocol COPD en registeren hun gegevens in MediX, het gezamenlijke elektronische patientendossier. Een onderdeel  van de keten is de ketenpoli. COPD-patienten, waarvan de behandeldoelen niet worden bereikt of waarbij de huisarts twijfels heeft over de diagnose kunnen eenmalig naar de ketenpoli COPD. Na een consult met de longarts en longverpleegkundige, en indien nodig aanvullende diagnostiek, ontvangt de huisartsenpraktijk via MediX een behandeladvies.
Wil jij naar dit congres? Wil jij in één dag je kennis opfrissen over innovaties in de COPD-zorg? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘aankomende congressen’, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Vorig artikelElectrocardiogram afnemen in de huisartsenpraktijk en laten beoordelen door de cardioloog
Volgend artikelThink-pink
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@schrijvers.nl en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.