Simultane zorginnovatie levert miljoenen op

Ten zuiden van Stuttgart loopt in een dal het riviertje de Kinzig naar de Rijn. Het dal heet Kinzigstal. Er wonen zo’n 30.000 personen. De helft is verzekerd bij de grootste Duitse zorgverzekeraar AOK en vier procent bij de LKK, een zorgverzekeraar alleen voor boeren. Er werken 55 huisartsen en extramurale, medisch specialisten. Beide verzekeraars ondersteunen daar de zorginnovatie “Gesundes Kinzigtal” (GK) die bestaat uit een aantal componenten: 1. Zij voerden populatie gebonden financiering in voor alle zorg 2. Zij legden de leiding van de innovatieve zorg  bij een apart bureau, Optimedis, dat wordt aangestuurd door de charismatische leidinggevende Helmut Hildebrandt 3. Het bureau van GK (negentien beleidsmedewerkers!) ontwierp tientallen zorgprogramma’s en zorgpaden voor mensen met chronische aandoeningen 4. GK bevorderde modern, digitaal berichtenverkeer tussen de 55 artsen en andere professionals 5. Een systeem van onderlinge kwaliteitsborging en benchmarking tussen de 55 artsen werd opgezet 5. Preventieve interventies zoals leefstijlbeïnvloeding en screening werden toegevoegd aan het zorgaanbod 7. De twee zorgverzekeraars sloten een tien (!) jaarscontract met GK en investeerden vier miljoen euro om deze simultane innovaties tot stand te brengen. Het contract loopt van 1 januari 2005 tot 31 december 2014. Tot zover de zeven innovaties, waarvan ik enkele nader bespreek in andere berichten van deze Nieuwsbrief.  Parallel aan de innovatie lopen wetenschappelijke studies naar kwaliteit, doelmatigheid en patientenervaringen van drie universiteiten. De einduitkomsten daarvan komen beschikbaar in 2013. Reeds nu is bekend, dat Gesundenes Kinzigstal de beide genoemde zorgverzekeraars drie miljoen euro per jaar in 2009 en 2010 opleverden. De terugverdientijd van de vier miljoen euro investeringen bedraagt daardoor drie tot vier jaar. Al deze informatie kwam beschikbaar tijdens een door het Julius Centrum georganiseerd studiebezoek aan GK op 26 en 27 oktober. Een groep van negen Nederlandse leidinggevenden bij zorgverzekeraars, eerstelijn, tweedelijn, adviesbureaus en ondergetekende kreeg uitleg van in totaal vijftien personen, werkzaam binnen en buiten GK. Leden van de groep bezocht een patientenraadpleging die toevallig plaatsvond op 26 oktober ’s-avonds. Wetensschappelijk onderzoekers draafden op. Een prachtig ingericht anderhalfdelijns centrum werd bezocht. Gevraagd naar de oorzaken van het GK-succes benadrukte Hildebrandt het simultane en de samenhang van de zeven innovaties. De zeven versterken elkaar. Binnen de Nederlandse groep bestond grote waardering voor de opzet van GK. Er bestond twijfel, of eenzelfde experiment ook zoveel zou besparen in een Nederlandse setting.  Want Nederland heeft al een sterke eerstelijn en Duitsland niet. Dat zou kunnen betekenen dat de toegevoegde waarde van zeven simultane innovaties in Nederland minder spectaculair is dan in Duitsland, maar nog altijd wel de moeite waard. Tot zover dit bericht. Ondergetekende gaat in de Julius Masterclass eerstelijn en de Julius Masterclass geïntegreerde chronische zorg uitvoerig college geven over Gesundenes Kinzigstal en de te trekken lessen voor Nederland. Beide starten medio januari 2012. Wil jij in twaalf bijeenkomsten van 15.00 -19.00 uur op de hoogte raken van vele recente ontwikkelingen in Nederland en Europa?  Wil jij ervaringen uitwisselen met andere, ervaren professionals en leidinggevenden elders in Nederland? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl, klik door op ‘Masterclassen’, lees de prachtige brochure en meld je aan.

Vorig artikelVTR is een nieuwe uitkomstmaat voor zorgonderzoek in Nederland en Duitsland
Volgend artikelBijwerkingen voorkomen door echografie
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via mail@schrijvers.nl en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.