Kosteneffectief ja en ook graag een business case

Dagelijks gebruik ik het woord kosteneffectief voor een  innovatie die meer kwaliteit biedt dan gebruikelijke zorg en bovendien goedkoper is. ZonMw heeft zelfs een overzicht gemaakt van kosteneffectieve interventies die met haar steun in de afgelopen jaren tot stand kwamen. Dagelijks breek ik mij het hoofd over de vraag, waarom al die kosteneffectieve interventies zich niet snel verspreiden over de patientenzorg. Want professionals hebben toch tijdgebrek en zijn al overbelast. Dan zou je denken: een kosteneffectieve interventie gaat erin bij een zorgprofessional als Gods woord bij een ouderling. Dat dat niet zo is, heeft onder meer te maken met het volgende. In een kosten-effectiviteits analyse  gaat het om de doelmatigheid op lange termijn voor de totale samenleving. Voor de korte termijn en voor de specifieke zorgprofessionals  kan die doelmatigheid anders uitpakken. Voor de korte termijn zijn bijvoorbeeld extra-uitgaven nodig in verband met de extra-scholing, het schrijven van een nieuw software programma of de aanschaf van andere apparatuur. Ook kan het zijn dat een innovatie de ligduur van een patient verkort en kosten verlaagt, maar meer tijd vraagt van de betreffende specialist die zelf langer met de patient bezig is. Inzicht in die aanloopkosten en veranderende inkomsten, uitgavenstromen en werkbelasting van professionals, biedt een business plan gemaakt voor de lokale introductie van een kosteneffectieve innovatie. Al deze informatie droeg ondergetekende over in de laatste bijeenkomst van de masterclass geïntegreerde chronische zorg die de afgelopen maanden liep op het Julius Centrum. Die bijeenkomst vond plaats op dinsdag 1 november en stond onder leiding van Julius docent dr. Rob de Leeuw.  Ik heb de cursisten Het handboek ‘Business Model Generatie’ ter lezing aanbevolen. A. Osterwalder en Y. Pigneur hebben  dat geschreven. Het kwam in 2010 uit bij Kluwer.  Tot zover dit bericht.   Ondergetekende gaat in de Julius Masterclass eerstelijn en de Julius Masterclass geïntegreerde chronische zorg uitvoerig college geven over bekostiging en business case modellen van de (innovaties in de) eerstelijn respectievelijk de chronische zorg. Beide starten medio januari 2012. Wil jij in twaalf bijeenkomsten van 15.00 -19.00 uur op de hoogte raken van vele recente ontwikkelingen in Nederland en Europa?  Wil jij ervaringen uitwisselen met andere, ervaren professionals en leidinggevenden elders in Nederland? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl, klik door op ‘Masterclassen’, lees de prachtige brochure en meld je aan.

Vorig artikelGrootverbruikers in de zorg: een interessante doelgroep voor iedereen
Volgend artikelWijk betaalt voortaan zorggroep
Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.