Inspectie plaatst afdeling thuiszorg van het Amsta Dienstencentrum M..

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld  voor de afdeling thuiszorg van het Amsta Dienstencentrum Maarten Luther (DCML)  in Amsterdam. De inspectie constateert bij deze locatie structurele  tekortkomingen in de medicatieveiligheid. De locatie levert (thuis)zorg,  welzijn en dienstverlening aan ongeveer 120 zorgbehoevende mensen.

In het kader van thematisch onderzoek naar de medicatieveiligheid Zorg Thuis ging de inspectie in april 2011 op inspectiebezoek bij de instelling. Tijdens dit bezoek trof de inspectie op acht gebieden hoge risico’s- en op twee gebieden zeer hoge risico’s aan voor de medicatieveiligheid. Zo werd bijvoorbeeld medicatie gewijzigd door een thuiszorgmedewerker zonder een door de arts geautoriseerde medicatieopdracht. Verder waren uitvoeringsverzoeken niet vanaf de start van zorg aanwezig of incompleet, werd er niet per geneesmiddel afgetekend en het was niet duidelijk of medicatie was aangereikt dan wel toegediend.

Amsta DCML moest direct maatregelen voor de zeer hoge risico’s nemen en een verbeterplan voor de andere risico’s maken. Dit verbetertraject is door de inspectie gevolgd. De inspectie ziet echter dat tijdens het verbetertraject weinig gebruik is gemaakt van de beschikbare kennis binnen andere organisatieonderdelen van Amsta en dat er ook geen kennis van buitenaf is aangetrokken.

In januari 2012 vond een vervolgbezoek plaats. Tijdens dit bezoek bleek dat nog steeds zes gebieden een hoog risico scoorden en werd er op twee gebieden zeer hoog risico gescoord. Er vond bij het toedienen van medicatie nog geen navolgbare dubbele controle plaats. Verder ontbraken soms de medicatie overzichtlijsten en medicatie werd nog handmatig bijgeschreven.

De inspectie heeft Amsta wederom directe maatregelen opgelegd. Vanaf 22 februari 2012 verwacht de inspectie een maandelijkse voortgangsrapportage over de voortgang van de aanpak om de hoge en zeer hoge risico’s te reduceren.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. In maart 2012 vindt een eerste tussentijds inspectiebezoek plaats om weer te toetsen wat de ontwikkelingen zijn.

Meer informatie
* rapport Amsta Dienstencentrum afdeling Maarten Luther16-02-2012 |
PDF-document, 157 kB

bron: IGZ