Mediq brengt pensioenregeling onder bij bedrijfstakpensioenfonds PMA

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt bekend dat het zich met onmiddellijke ingang vrijwillig aansluit bij Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). Om de aansluiting succesvol te laten verlopen, zal Mediq maximaal € 8,6 miljoen aan transitiekosten – waaronder compensatie voor gederfde indexatie-achterstand uit voorgaande jaren – bijdragen. Daarnaast zal Mediq gedurende de komende vijf jaar een compensatieregeling voor de hogere premies bijdragen, ter waarde van € 1,4 miljoen.

De leden van vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben ingestemd met de transactie. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft laten weten geen verbod te zullen opleggen tegen de voorgenomen collectieve waardeoverdracht.
Pensioenfonds PMA heeft circa 39.000 deelnemers (waarvan 61% actief) en een belegd vermogen van € 1.200 miljoen. Het Pensioenfonds

Mediq heeft circa 4.500 deelnemers (waarvan 28% actief) en een belegd vermogen van circa € 300 miljoen. De opbouw van het pensioenfonds PMA verschilt qua deelnemersstructuur aanmerkelijk van het Pensioenfonds Mediq. Niet alleen is het fonds veel groter en is het percentage actieve deelnemers meer dan twee keer zo hoog, maar ook is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers lager. Dat biedt het pensioenfonds PMA ruimere mogelijkheden voor een langetermijn-beleggingsbeleid dan het Pensioenfonds Mediq. De dekkingsgraad van het pensioenfonds PMA was op de datum van overgang 98%.

Voordelen Mediq
De overgang naar het bedrijfstakpensioenfonds PMA heeft diverse voordelen. Ten eerste kunnen de complexiteit en de daardoor almaar stijgende beheerskosten nu verdeeld worden over een veel groter aantal deelnemers, waardoor de uitvoeringskosten per deelnemer per saldo lager worden. Bovendien kunnen vrijwel alle werknemers van Mediq in worden ondergebracht bij hetzelfde pensioenfonds.
De apothekersassistenten zijn al sinds jaar en dag deelnemer van pensioenfonds PMA. Verder worden de vermogenscomponenten met betrekking tot de pensioenregeling van het Pensioenfonds Mediq niet langer opgenomen op de balans van Mediq, en zijn eventuele additionele stortingen van de werkgever naast de reguliere werkgeverspremies ter dekking van eventuele tekorten
niet meer aan de orde. Daarnaast is de werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds PMA lager dan de huidige werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds Mediq.

Voordelen medewerkers
Voor de medewerkers van Mediq is de aansluiting bij het pensioenfonds PMA ook gunstig. Zij bouwen bij pensioenfonds PMA een hoger oudedagspensioen, partnerpensioen en weduwen- en wezenpensioen op. Daar staat tegenover dat de medewerkers meer pensioenpremie per maand betalen, maar Mediq biedt een compensatieregeling, waardoor medewerkers stapsgewijs kunnen wennen aan de nieuwe premie gedurende vijf jaar. Daarmee is tussen 2012 en 2017 naar schatting in totaal € 1,4 miljoen gemoeid.

Financiele impact voor Mediq
Mediq stelt in 2012 maximaal € 8,6 miljoen ter beschikking in verband met transitiekosten, waaronderde compensatie van gederfde indexatie-achterstand uit eerdere jaren. Doordat de werkgeverspremie bij het pensioenfonds PMA lager is, zal het negatieve cash flow-effect in 2012 lager liggen en ongeveer € 5,0 miljoen bedragen. In de balans per 31 maart 2012 is een voorziening opgenomen van Nederlandse toegezegde pensioenverplichtingen van € 1,3 mln. Deze voorziening zal in het tweede kwartaal vrijvallen.
De exacte accounting-impact van deze transactie onder IFRS hangt af van de marktwaarderingen op transactiedatum. Mediq verwacht in het persbericht over het tweede kwartaal 2012 nader te kunnen berichten over de exacte impact op de EBITA in 2012.
Bron: Mediq

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen