Ouders kunnen zich melden voor letselschade door Jeugdzorg

0
490

Op de website van Stichting Pro Jeugd kunnen gedupeerden van jeugdzorg terecht. Stichting Pro Jeugd is een claimstichting en is opgericht met als primaire doel het aanpakken en tegengaan van misstanden in de Nederlandse jeugdzorg. Het woord “misstanden” dient daarbij in een breed perspectief gelezen te worden. Het omvat zowel misstanden in de instellingen voor jeugdzorg alsook misstanden bij de bureau’s jeugdzorg die, in de ogen van veel ouders en advocaten, misbruik maken van hun machtspositie.
De ervaring leert dat een individuele klacht vaak niet serieus wordt genomen en ouders en/of kinderen veelal met lege handen blijven staan.

http://stichtingprojeugd.nl/

Claimstichting Pro Jeugd wil dat een halt toeroepen. Wij zullen dit doen door al deze klachten te bundelen en daarmee de misstanden aan de kaak te stellen bij de landelijke politiek. De middelen die Stichting Pro Jeugd daarvoor inzet kunnen divers zijn, van softe en harde aanpak, van het vragen van media-aandacht tot het voeren van collectieve procedures. Vanwege dat laatste voldoet Stichting Pro Jeugd aan de zogenaamde claim code.

Commissie Samson
De door de regering ingestelde commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en/of pleeggezinnen zijn geplaatst en komt naar verwachting in oktober 2012 met haar eindrapport.

Stichting Pro Jeugd betreurt het dat deze commissie zich uitsluitend richt op het sexueel misbruik en niet op de grootschalige geestelijke mishandeling, die onder leiding van jeugdzorg plaats vindt. Stichting Pro Jeugd verwacht een vernietigend oordeel en wil het logische vervolg zijn op de conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson.
Aanmelden
Bij de Stichting Pro Jeugd kunt u misstanden in de jeugdzorg melden aan. Heeft u het idee dat er iets niet in de haak is in het contact tussen u en bureau jeugdzorg of de gezinsvoogd ? Misschien wordt u als ouder van alles op de mouw gespeld door medewerkers en leidinggevenden ! Ook kan het zijn dat uw kind seksueel misbruikt of geïntimideerd is of wordt in een jeugdzorg instelling.

Voor al deze, en vele andere zaken aangaande jeugdzorg, kunt u zich desgewenst wenden tot Stichting Pro Jeugd. Wij zullen dan samen met u bekijken wat de misstanden precies inhouden en wat de mogelijkheden zijn voor een vervolgtraject.

Momenteel zijn wij hard aan het werk om de juiste formulieren online beschikbaar te stellen. Tot die tijd kunnen aanmeldingen worden gedaan door een e-mail te sturen aan Stichting Pro Jeugd. Deze e-mail moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
– Uw volledige naam, adres, postcode/woonplaats en eventueel telefoonnummer.
– Reden van uw aanmelding.

Daarnaast dient het bedrag van €60,- inschrijfgeld te worden voldaan. Dit kan met paypal en iDeal. Meer informatie hierover ontvangt u in de antwoord-mail.

Alle binnengekomen e-post zal strikt vertrouwelijk worden behandelt en wordt door een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk beantwoord. Denkt u eraan dat u om aanvullende informatie gevraagd kan worden.

Stuur een e-mail met betrekking tot:

Wie naar de werkwijze van de huidige jeugdzorg kijkt en met de mensen spreekt die met een jeugdzorg instantie te maken hebben zal al gauw zien dat het niet is zoals de grote landelijke media ons voorspiegelt. Men zegt open en transparant te werken maar ondertussen liegt men rapportages bij elkaar om (verlenging) OTS af te dwingen bij de kinderrechters die absoluut niet aan waarheidsvinding (wensen te) doen. Doordat jeugdzorg instanties dit keer op keer weer lukt dwalen steeds meer kinderen af van de werkelijkheid. Vaak worden deze kinderen gescheiden van hun ouders, waarna deze ouders in diskrediet worden gebracht door leidinggevenden en zelfs door gezinsvoogden en pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt vooral als men probeert voor de rechten van hun kind, én die van henzelf, op te komen.
Het contact wordt teruggebracht naar eens per twee weken een uurtje bezoek en twee keer per week tien minuten bellen. Bij al deze contactmomenten zit vaak een medewerker om mee te luisteren en te oordelen. In het ernstigste geval wordt het kind, in de instelling waar het door jeugdzorg en haar “plaatsende instantie” is weggestopt, zwaar mishandeld of seksueel misbruikt. Dit kan zijn door een groepsgenootje maar ook door een medewerker. De geharde internaatbewoner weet zelfs dat aangiftes gedaan vanuit een instelling in de meeste gevallen geseponeerd worden.
Helaas berusten deze verhalen op waarheid en zijn het GEEN incidenten !
Stichting Pro Jeugd trekt zich het lot van deze kinderen en hun ouders enorm aan en wil door middel van het bundelen van krachten én klachten deze werkwijze een halt toeroepen. Om dit te bereiken zullen wij het volgende hanteren:

Doelen van Stichting Pro Jeugd

Lid 1. De stichting heeft ten doel:

a. In zijn algemeenheid het bevorderen van de kwaliteit van jeugdzorg en jeugdzorginstellingen alsmede het behartigen van de belangen van een ieder die zich benadeeld voelt door de Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen dan wel door Bureaus voor Jeugdzorg dan wel door met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg dan wel door anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
b. Het aanpakken van misstanden bij Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen en/of Bureaus voor Jeugdzorg en/of met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg en/of anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
c. Het voeren van (collectieve) (juridische) procedures voor degenen die zich benadeeld voelen door de Staat der Nederlanden in haar hoedanigheid van beschermer van de rechten van het kind/minderjarigen/jeugdigen en/of Bureaus voor Jeugdzorg en/of met voornoemde partijen gelieerde instanties voor jeugdzorg en/of anderszins gelieerde (jeugd)zorginstellingen waaronder pleegouder(s),
d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkwijze van Stichting Pro Jeugd

Lid 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
· Het verzamelen van informatie, feiten en documenten met betrekking tot mogelijke misstanden bij de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het benaderen van de media teneinde mogelijke misstanden onder de aandacht van een breed publiek te brengen,
· Het creeren van een gespreksplatform voor degenen die zich benadeeld voelen door de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het instellen van (collectieve) rechtsvorderingen tegen de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen,
· Het aangaan van dadingen en het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de onder lid 1 genoemde instituties, instellingen, rechts- en natuurlijke personen.

advertentieEinde Bericht ___________________________________________
Vorig artikelTalkshow over mHealth
Volgend artikelWortelkanaalbehandeling: ultraschoon met ultrasoon!
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.