Rutte II deelt mokerslag uit aan zorg- en overheidspersoneel

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord lijkt Rutte II terug te komen op de eerder voorgestelde nullijn voor ambtenaren. Dit blijkt een sigaar uit eigen doos. Voor 2012 en 2013 is de nullijn voor ambtenaren weliswaar van de baan, maar daar tegenover staat dat andere arbeidsvoorwaarden ervoor moeten worden ingeleverd. Hiermee wordt de publieke sector oneerlijk achtergesteld op de marktsector.

Rutte II deelt ook een mokerslag uit aan het zorgstelsel. Door het vervangen van de aanspraak op huishoudelijke hulp door maatwerkvoorziening, raken vele ouderen en gehandicapten hun vertrouwde hulp kwijt en verliezen duizenden zorgmedewerkers hun baan. Het CPB waarschuwt bovendien dat het wegvallen van huishoudelijke hulp ervoor zorgt dat mensen meer gebruik zullen gaan maken van andere – duurdere – zorg. ‘Wij zien nu al iedere dag de gevolgen van de uitvoering van de gemeenten die de kwaliteit van de thuiszorg verkwanselen’, aldus Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV.

Van Brenk: ‘Het samenvoegen van gemeenten en provincies biedt kansen tot een efficientere overheid. Daarbij moeten uiteraard duidelijke en goede afspraken worden gemaakt voor de betrokken werknemers in een sociaal plan. Rutte II zadelt gemeenten op met steeds meer taken. Ik maak me grote zorgen of zij binnen het gestelde budget de kwaliteit van de publieke dienstverlening op peil kunnen houden.’

‘Het is goed dat het kabinet het belang van de Rijksdienst inziet, door deze taak naar een apart ministerie – Wonen en Rijksdienst – over te hevelen. Wij hopen dat het Rijk de stap wil zetten met de vakbonden om een modern sociaal beleid af te spreken, zodat jongeren behouden blijven bij de overheid en ambtenaren bij reorganisaties op een goede manier naar ander werk kunnen doorstromen.’

Het ontslagrecht wordt gelijk getrokken voor ambtenaren en overige werknemers. Wat Abvakabo FNV betreft kunnen werkgevers nog wat van het ambtenarenrecht leren, zoals een goede preventieve inhoudelijke toets, een hoger beroep en zelf risicodragend zijn. Hierdoor denkt een werkgever wel twee keer na alvorens hij iemand ontslaat.

Participatiewet
Abvakabo FNV is blij dat de door ons voorgestelde quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers is overgenomen. De bond vindt het loonniveau binnen de participatiewet, namelijk 100 procent van het wettelijk minimumloon (WML) echter te laag in vergelijking tot de huidige cao sociale werkvoorziening. Iedereen heeft recht op loon dat hoort bij de functie die hij uitvoert, ongeacht of de werknemer een arbeidsbeperking heeft. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over tijdelijk onder het WML werken. Dat is wat Abvakabo FNV betreft onacceptabel. Het WML is de absolute ondergrens die in Nederland gerespecteerd dient te worden.

Overbrugging AOW
De bond betreurt het ook dat de brandweermannen, buschauffeurs en ambulancebroeders die eerder als zwaar beroep zijn erkend en waar aparte afspraken voor zijn gemaakt, buiten de boot vallen als het gaat om de overbruggingsreling AOW. Deze is gemaximaliseerd op 150 procent van het wettelijk minimumloon.

Bron: Abvakabo

Recente artikelen