Kamerbrief over vaccinatiecampagne Q-koorts en mestopslag

Met deze brief informeer ik u naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 oktober over de voortgang van de vaccinatiecampagne Q-koorts en ga ik in op de maatregelen ten aanzien van de mestopslag van door Q-koorts getroffen bedrijven. Deze brief sluit aan bij eerdere brieven aan uw Kamer van 3 augustus jl.

Met betrekking tot het verloop van de vaccinatiecampagne kan ik melden dat blijkens administratieve controle per 15 augustus 2012 alle professionele bedrijven, behalve één, hadden voldaan aan de vaccinatieverplichting. Er is één bedrijf dat op 22 augustus de dieren heeft gevaccineerd. Bij geen van de bedrijven die te laat waren (na 1 augustus 2012) is uiteindelijk bestuursdwang (op kosten ondernemer laten vaccineren) nodig gebleken. Het Openbaar Ministerie (OM) zag daarom geen aanleiding voor vervolging. De NVWA heeft om deze reden in samenspraak met het OM besloten om ten aanzien van deze bedrijven vooralsnog geen proces-verbaal op te maken, maar ze een officiele schriftelijke waarschuwing te geven. De bedrijven worden de komende weken hiertoe bezocht (fysieke controle). Daarbij zal gekeken worden naar de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde vaccinaties en registraties. De controles zullen tevens gericht zijn op specifieke Qkoorts maatregelen, zoals de mestmaatregelen.

Met Q-koorts besmette bedrijven moeten hun mest 30 dagen luchtdoorlatend afgedekt opslaan voordat deze mag worden uitgereden danwel afgevoerd. Dit heeft als doel de Q-koortsbacterie in de mest af te laten sterven. Deze bedrijven mogen hun mest niet afvoeren naar een composteerder.
De bedrijven zijn verplicht een administratie bij te houden van de lammerperiode en van de data van uitmesten, composteren en uitrijden van de mest op het land. In deze administratie worden de hoeveelheden mest vermeld, uitgedrukt in kubieke meters. De administratie moet twee jaar bewaard worden.

dr. Co Verdaas
Staatssecretaris van Economische Zaken