Taakverdeling bij de AWBZ

0
214

5640dd8905f031842a7a313d49d042f8CIZ en Bureau Jeugdzorg: verstrekken AWBZ-indicaties
Het ministerie van VWS stelt de ‘Beleidsregels indicatiestelling AWBZ’ vast (zie Beleidsregels AWBZ). Op basis van deze regels beoordeelt het CIZ of iemand aanspraak kan maken op AWBZ-zorg. Voor kinderen en jeugdigen is ook Bureau Jeugdzorg bevoegd om AWBZ-indicaties af te geven. Welke organisatie dit doet, hangt af van bepaalde criteria.

Zorgkantoor: uitvoering AWBZ-zorg
Per regio is één zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor (zoek op postcode). Het zorgkantoor werkt voor alle verzekerden binnen een regio, ongeacht de maatschappij waar ze hun ziektekostenverzekering hebben, volgens de Zorgverzekeringswet. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ-zorg. Het zorgkantoor stemt het aanbod op de vraag af en zorgt voor de contractering van zorg bij zorgaanbieders.

Ook maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de soort en de hoeveelheid zorg die zij kunnen aanbieden, zodat er voldoende zorg aanwezig is en de aangeboden zorg van goede kwaliteit is. Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor het beheren van eventuele regionale wachtlijsten bij de AWBZ.
Wanneer het niet mogelijk is om de geïndiceerde zorg op tijd te leveren, dient het zorgkantoor ervoor te zorgen dat ter overbrugging verantwoorde zorg wordt geleverd.

Zorgkantoren zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling persoonsgebonden budget (Pgb) en de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ). Daarnaast ziet het zorgkantoor toe op de juiste besteding van de AWBZ-gelden.

CAK: eigen bijdrage AWBZ
Vaak betalen cliënten een eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt de rekening. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen. Daarom vraagt het CAK inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Meer informatie: www.hetcak.nl.