Kamerbrief over wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

WMOOnder verwijzing naar uw brief van 20 december jl., waarin u mij laat weten dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (33 127) van uw lijst van controversiële onderwerpen is afgevoerd, breng ik graag het volgende onder uw aandacht.
Bij brief van 21 november 2012 hebben de minister en ik u geïnformeerd over alle aanhangige en toekomstige wetgeving op het beleidsterrein van VWS.
Voor wat betreft de herziening van de langdurige zorg, waarvoor een project-organisatie in het leven is geroepen, hebben wij in deze brief onder meer het belang van inbreng vanuit de samenleving benadrukt.

Betrokkenheid van cliënten, verzekeraars, zorgaanbieders en gemeentelijke overheden is cruciaal voor het welslagen van de beoogde herziening van de langdurige zorg.

Dit proces van informeren en afstemmen is nog volop gaande. Ik zal u naar verwachting in maart nader kunnen informeren over de vormgeving van de herziening van de langdurige zorg en de consequenties die dat heeft voor de wetgeving, meer in het bijzonder ook voor het aanhangige voorstel tot wijziging van de Wmo. Pas daarna zal duidelijk worden of het wetsvoorstel, waarvan de oorspronkelijk beoogde datum van inwerkingtreding inmiddels is verstreken, nog bij nota van wijziging moet worden aangepast op meer dan strikt technische punten.

Tot slot merk ik op dat ik met deze reactie tevens voldoe aan uw verzoek van 8 november jl. (uw kenmerk 33204-20/2012D41691) om u een stand-van-zaken-brief te sturen met de beleidsvoorstellen, inclusief het wetgevingsproces, op het gebied van de Wmo.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen