Kamerbrief over conferentie over tabaksontmoediging wereldwijd

Van 12 tot en met 17 november jl. vond in Seoul, Zuid-Korea, de 5e Conference of Parties (COP) plaats van de Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC-verdrag), het WHO-kaderverdrag dat toeziet op tabaksontmoediging wereldwijd. Middels deze brief informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, over de belangrijkste uitkomsten van deze conferentie. Alle overige beslissingen kunnen worden geraadpleegd via de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/fctc).

Algemeen De COP is de tweejaarlijkse bestuursvergadering van het FCTC-verdrag, waar de inmiddels 176 lidstaten afspraken maken over zowel de inhoudelijke uitvoering van het verdrag, als over meer beheersmatige aangelegenheden.
Tijdens de conferentie werd de Nederlandse positie behartigd door de EU. Naast lidstaten waren rond de COP grote aantallen vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties gericht op anti-rookbeleid aanwezig, alsook vertegenwoordigers van de tabaksindustrie; de reden waarom werd besloten de sessies van de verschillende Comités besloten te houden.

geld-en-tabakTwee organisaties, te weten het South centre en Interpol, hadden een aanvraag gedaan om Observer status te verkrijgen bij het FCTC-verdrag. Interpol is deze status niet verleend op grond van art. 5.3 van het verdrag (aangaande het beschermen van beleid tegen belangen van de industrie), omdat Interpol geld van de industrie zou hebben ontvangen voor het ontwikkelen van een tracking en tracing systeem. Tijdens de volgende COP zal opnieuw worden bezien of Interpol in aanmerking komt voor de status van Observer.

Meer informatie over tabaksbestanddelen en emissies
De voorgestelde ‘partial guidelines’ of ‘gedeeltelijke richtsnoeren’, die onder meer toezien op het informeren van het algemeen publiek over de gevaren van (actief en passief) roken, het op een weloverwogen manier openbaar maken van gegevens over tabaksbestanddelen en emissies en normen voor zelfdovende sigaretten, zijn aangenomen en worden geïntegreerd in de reeds bestaande guidelines. Op basis van EU-regelgeving voldoet Nederland hier al goeddeels aan.

Prijs- en belastingmaatregelen om de vraag naar tabak te verminderen De voorgestelde richtsnoeren die onder meer zien op de structuur van belastingen op tabak, het gebruik van de opbrengsten van tabaksaccijns en tax-free verkopen van tabaksproducten zijn niet aangenomen tijdens de COP. Tijdens de volgende COP zullen deze richtsnoeren weer besproken worden.

Versnelde en verbeterde implementatie van het verdrag
Er is besloten dat er een werkgroep in het leven wordt geroepen die gaat toezien op verdere implementatie van het verdrag. Voorts is er ingestemd met een Impact assessment van tien jaar FCTC-verdrag op voordracht van Noorwegen.
Verder is er een declaratie aangenomen, de ‘Seoul declaration’, waarin Zuid-Korea en Uruguay lidstaten oproepen hun inspanningen voor versnelde implementatie en naleving van het verdrag nog eens te bevestigen.

Adoptie Protocol inzake illegale handel in tabaksproducten
Tijdens de COP in bij unanimiteit ingestemd met een Protocol dat illegale handel in tabaksproducten moet tegengaan, door controle van de distributieketen en internationale samenwerking. Eerder dit jaar werd er tijdens de 5e sessie van de Intergovernmental Negotiating Body (INB5) over het protocol al overeenstemming bereikt over de tekst. Het protocol zal nog geratificeerd moeten worden.
De eerstvolgende COP zal begin 2015 in Moskou, Rusland, worden georganiseerd en zal mede in het licht staan van tien jaar FCTC-verdrag.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn