Gevolgen herfstakkoord 2014 voor mensen met een beperking

0
255

De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft toch bestaan. Deze maatregel is onderdeel van het akkoord dat enkele oppositiepartijen (D66, Christen Unie en SGP) en het kabinet hebben bereikt over de begroting van 2014. Verder zal de Tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) voor eenverdieners blijven bestaan. Minder blij zijn CG-Raad en PLatform VG met de korting op de onafhankelijke cliëntondersteuning en de extra korting op de begroting van VWS.

De CG-Raad en Platform VG vinden het verstandig dat de belastingaftrek een doorstart krijgt. We hebben in september via Nibud-onderzoek laten zien dat het verdwijnen van compensatieregelingen – waaronder de belastingaftrek – groot inkomensverlies tot gevolg heeft. cg raadDe onderhandelingspartijen vonden dit blijkbaar ook te ver gaan en hebben het inkomensverlies nu gedeeltelijk gerepareerd.

Doorstart belastingaftrek
Het behoud van de belastingaftrek is goed nieuws voor honderdduizenden mensen met een beperking. Vooral bij mensen met zware beperkingen kunnen de meerkosten hoog oplopen; vaak wel tot tweeduizend euro per jaar. De fiscale compensatie kan dan echt  het verschil maken tussen wel en niet rondkomen. Wel zal nog goed gekeken moeten worden welke kosten binnen de fiscale regeling aftrekbaar blijven, omdat wij nu lezen dat bijvoorbeeld de aanpassing van de woning er niet meer onder gaat vallen.

Gemeentelijke regeling
De CG-Raad en Platform VG blijven, ondanks deze verzachtende maatregel, aandacht vragen voor de inkomenssituatie van mensen met een beperking. Ze worden nog steeds geconfronteerd met meerdere bezuinigingsmaatregelen, zoals het wegvallen van de Wtcg-tegemoetkomingen, het verdwijnen van  de Compensatie eigen risico (CER) en de verhoging van de eigen bijdragen.
Daarom pleiten CG-Raad en Platform VG ervoor dat gemeenten het geld dat zij krijgen voor inkomensondersteuning (iets minder dan 300 miljoen) ook echt gaan inzetten voor mensen met een beperking. De beide organisaties blijven het belang van een landelijk kader hierbij benadrukken. De regeling mag zich niet alleen beperken tot bijstandsniveau, maar ook de inkomens boven het bijstandsniveau moeten een vorm van compensatie kunnen krijgen.

Snel meer banen voor jongeren en arbeidsgehandicapten
Het kabinet wil in 2014 versneld 5.000 banen creëren voor mensen met een beperking. Dit is een verdubbeling van de eerdere toezegging. Ook worden er extra financiële middelen ingezet voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Om de banen voor mensen met een beperking eerder zeker te stellen, wordt de beoordeling of het quotum in werking dient te treden, vervroegd naar eind 2015.
CG-Raad en Platform VG vinden dat alle jongeren, met of zonder beperking, moeten kunnen deelnemen aan de bestaande stimuleringsprogramma’s. Een quotumregeling dient voorkomen te worden en alle arbeidsgehandicapten moeten in aanmerking kunnen komen voor de baangaranties. CG-Raad en Platform VG pleiten ook voor het instellen van een ambassadeur arbeidsgehandicapten.

Zorgpunten
Er worden verschillende zorgelijke maatregelen genomen die de zorgsector raken. Zo wordt in 2015 € 75 miljoen bezuinigd op de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Er wordt ingezet op doelmatiger zorginkoop. De groeiruimte AWBZ wordt vanaf 2015 beperkt met € 30 miljoen. CG-Raad en Platform VG zijn bezorgd over deze maatregelen. Het zet druk op de tarieven en komt bovenop de korting van 200 miljoen die eerder in het Sociaal Akkoord is afgesproken. Voor de directe zorgverlening betekent dit dat er minder geld en handen aan het bed beschikbaar komen.
Korting cliëntondersteuning
Ook heeft het kabinet besloten opnieuw te korten op de gelden aan MEE Nederland. De cliëntenorganisaties maken zich zorgen over de continuïteit van de onafhankelijke  cliëntondersteuning, die juist in de periode van transitie van groot belang zal zijn. CG raad en platform VG vinden een nieuwe korting op de MEE gelden daarom niet acceptabel en doen een dringend beroep op de partijen in de Tweede Kamer om dit voorstel ongedaan te maken. MEE Nederland heeft haar bezorgdheid over de korting kenbaar gemaakt in een persbericht.

Overzicht begrotingsafspraken 2014

Bron: MEE Nederland en CG-raad