Invoeren jeugdwet onverantwoord zonder garanties kwetsbare kinderen

risico-300x200De Kinderombudsman voorziet grote risico’s in de zorg voor kwetsbare kinderen die gebruik maken van specialistische jeugdzorg. De Kinderombudsman vreest dat de instellingen, die zorg leveren aan kinderen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychische of gedragsproblemen, niet in staat zijn de zorg voort te zetten na 1 januari 2015. Zonder garanties voor deze instellingen is het invoeren van de jeugdwet onverantwoord, aldus Kinderombudsman Marc Dullaert in een brandbrief aan Staatssecretaris Van Rijn aan de vooravond van het debat in de Eerste Kamer over de invoering van de jeugdwet.

Met de invoering van de jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp. Gemeenten hebben nog nauwelijks zorg ingekocht bij instellingen waar deze groep kwetsbare groep kinderen worden behandeld. Deze instellingen kunnen hierdoor niet garanderen dat ze deze zorg na 1 januari nog kunnen leveren. De Kinderombudsman heeft de staatssecretaris in zijn brief gevraagd een vangnet te organiseren om er zo voor te zorgen, dat deze kinderen ook na 1 januari de zorg krijgen waar zij volgens het VN Kinderrechtenverdrag recht op hebben.Eerder kondigde de Kinderombudsman aan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) met een overgangsplan zouden komen, dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van specialistische jeugdzorg ook na de stelselherziening waarborgen. De Kinderombudsman heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol gespeeld. Helaas is het overleg tussen de BGZJ en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het plan vastgelopen.

Dit is de reden dat de Kinderombudsman zich vandaag wederom wendt tot de staatssecretaris en hem vraagt om met een oplossing te komen om te voorkomen dat de kennis en kunde rondom de specialistische jeugdzorg verdwijnt. Een gefaseerd overgangsplan op operationeel niveau en een financieel vangnet moet zorgen voor een zachte landing, zodat kwetsbare kinderen niet verstoken blijven van goede zorg.

Lees de brandbrief op www.dekinderombudsman.nl
Dit is een origineel bericht van De Nationale Ombudsman/ De kinderombudsman
Bron: ANP Perssupport