Medische zorg in detentie- en uitzetcentra voldoet aan meeste normen

gevangenis-artsDe medische zorg in detentie- en uitzetcentra voldoet grotendeels aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie concludeert dat binnen 24 uur na binnenkomst een zorgvuldige screening plaatsvindt. De medische noodzakelijke zorg is voldoende laagdrempelig toegankelijk. Verder is de overdracht van medische informatie in orde en is van alle ingeslotenen een actueel medicatieoverzicht beschikbaar.

Aandachtspunten
Drie onderwerpen vragen aandacht: dossiervoering, het systematisch beoordelen van de psychische gesteldheid en afspraken tussen de verschillende zorgverleners.De dossiervoering is te gefragmenteerd en onoverzichtelijk. Daarnaast vindt wel beoordeling van de psychische gesteldheid plaats, maar onvoldoende systematisch. Hierdoor ontstaat het gevaar dat bijvoorbeeld risico’s onvoldoende in beeld zijn. Tot slot ontbreekt het in de detentie- en uitzetcentra aan een uitgewerkt professioneel statuut. Daarin moeten afspraken zijn vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende zorgverleners.

Verbeteringen
De inspectie verwacht dat de centra gaan werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD), systematisch de psychische gesteldheid van ingeslotenen beoordelen en een profesisioneel statuut vaststellen. Deze maatregelen sluiten aan bij het verbeterprogramma voor de hele sector dat in de loop van het IGZ-onderzoek is opgesteld naar aanleiding van het overlijden van de heer Dolmatov. De afgelopen periode heeft de sector al een deel van de genoemde punten verbeterd. Met onaangekondigde bezoeken controleert de IGZ dit jaar de voortgang van de benodigde verbeteringen.

Meer informatie

Bron: Rijksoverheid