Richtlijnen voor afstemmen van reumazorg

Nog geen Europese uniformiteit en standaardisering in de rol van reumaverpleegkundigen
Reuma is een chronische aandoening  waarbij een  individueel, op maat gesneden pakket aan zorg en behandeling nodig is. Yvonne van Eijk promoveerde op onderzoek naar verbeteren van zorg voor reumapatiënten.  Gespecialiseerde verpleegkundigen hebben een belangrijke en centrale rol bij het bij de zorg en behandeling van reumapatiënten. In Europees verband worden richtlijnen gemaakt.

Reumatische aandoeningen  zijn klachten van het bewegingsapparaat die niet kunnen worden verklaard door een ongeval of een andere specifieke gebeurtenis. Er is een onderscheid tussen ‘weke delen reuma’ met chronische pijn in spieren en pezen, en chronische inflammatoire  aandoeningen, gekenmerkt door chronische ontstekingen in gewrichten.

reuma manMultidisciplinaire aanpak
Meestal levert reuma langdurig, steeds terugkerende zorgcontacten op en er wordt een groot beroep gedaan op het zelfmanagement van de patiënt. De aandoening vergt een multidisciplinaire aanpak. Naast eventuele medicamenteuze behandeling kan ook zorg worden verleend door onder andere de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog en de reumaverpleegkundige. Speciale aandacht in de begeleiding van reumapatiënten gaat uit naar therapietrouw en verhogen van wat de patiënt aan kan.

Richtlijnen chronisch inflammatoire aandoeningen
In de behandeling van chronisch inflammatoire aandoeningen is de afgelopen decennia veel verbeterd en in toenemende mate worden de abnormale afweerreacties van het lichaam succesvol onderdrukt. Toch worden reumapatiënten blijvend beperkt door hun klachten. De aandoening vraagt  controle door professionals en stelt daarnaast hoge eisen aan zelfmanagement van de patiënt. Gespecialiseerde verpleegkundigen spelen in die zorgtrajecten een belangrijke rol. Zij geven voorlichting en scholing aan de patiënt en diens omgeving, bieden steun bij het omgaan met de gevolgen van de aandoening, participeren in de geplande controles en dragen bij aan de toegankelijkheid van zorg. In de onderzoeksperiode hebben de inzichten geleid tot het in Europees verband  opstellen van richtlijnen en aanbevelingen over juiste, gespecialiseerde verpleegkundige zorg. “Hoewel men het in het algemeen wel eens is met de ontwikkelde richtlijnen is de zorg in Europa nog lang niet zodanig ingericht dat er ook volgens de richtlijnen gewerkt wordt. De komende periode zal in het teken staan van implementatie van de richtlijnen en aanbevelingen.” aldus Van Eijk.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen