Ondersteun kwetsbare burgers bij duurzame contacten in buurt

samen 2Dit is een origineel bericht van MOVISIE
Onderzoek laat zien dat het voor kwetsbare burgers lastig is om zonder ondersteuning duurzame en wederkerige contacten op te bouwen in de buurt. Femmianne Bredewold onderzocht in opdracht van Movisie het effect van de methode TijdvoorElkaar. Bredewold: “TijdvoorElkaar is een effectieve methode, maar staat onder druk door de bezuinigingen. Het is de vraag of duurzame contacten tussen burgers met en zonder beperking niet verloren gaan.”

Bredewold onderzocht hoe kwetsbare mensen met bijvoor¬beeld een verstandelijke beperking betrokken kunnen worden bij TijdvoorElkaar-projecten. Zij moeten als gevolg van de decentralisaties hun eigen welzijn vormgeven en niet meer dan nodig een beroep doen op professionele ondersteuning. Bredewold concludeert in haar onderzoekt dat TijdvoorElkaar bijdraagt aan het ontstaan van sociale netwerken binnen buurten en wijken. Met ondersteuning van professionals kunnen wederkerige en duurzame contacten op gang komen tussen meer weerbare en kwetsbare burgers. Deze contacten dragen bij aan de sociale integratie van kwetsbare burgers.

De methode TijdvoorElkaar
Woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen in Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Eindhoven en Haarlem voerden de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten uit. Via een website en een sociaal makelaar informeren buurtbewoners elkaar over wat zij voor elkaar kunnen betekenen. TijdvoorElkaar brengt buurtbewoners met elkaar in contact door concreet iets voor elkaar te betekenen, zo worden contacten tussen mensen gestimuleerd en ontstaan duurzame relaties tussen buurtbewoners.

Mensen met een beperking leren ‘geven’
TijdvoorElkaar kan duurzame contacten creëren tussen burgers met en zonder een beperking. Daarvoor is ondersteuning van een sociaal makelaar noodzakelijk, bijvoorbeeld om contacten tot stand te brengen, te begeleiden en af te bakenen. Dat voorkomt dat de kwetsbare burger afhankelijk wordt van het contact of de ander overvraagt. Vraagverlegenheid en acceptatieschroom waar veel burgers mee kampen, wordt doorbroken doordat mensen elkaar leren kennen. Daardoor durven zij gemakkelijker hulp te vragen. Daarnaast onderzocht Bredewold ook de contacten tussen mensen met een beperking onderling. Zij vinden (h)erkenning en hulp bij elkaar. Het principe van wederkerigheid heeft bij hen een positieve uitwerking: zij leren een nieuwe, gevende rol aannemen.

Publicatie in serie Inzicht in sociale interventies
De resultaten van het onderzoek staan samengevat in de publicatie Het belang van TijdvoorElkaar. Femmianne Bredewold gaat hierin ook in op de waarde van de onderzoeksmethode: procesevaluatie met case studies. Het belang van TijdvoorElkaar is gratis te downloaden via www.movisie.nl of te bestellen voor Euro 17,50. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Movisie in het kader van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies met financiering door het ministerie van VWS.