Overheveling specialistische medicijnen gaat door

0
428

chemotherapieDe afgelopen dagen berichten enkele media dat minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuis zou hebben stopgezet. Dit is een misverstand.

In 2015 worden de overige oncolytica (middelen die toegepast worden bij de behandeling van kankerpatiënten) gewoon overgeheveld conform de brief aan de Tweede Kamer van 15 mei 2014. Er is dus geen sprake van een wijziging van het beleid of stopzetting van de overheveling. De Minister zal in 2014 een brede evaluatie opstarten. Op basis daarvan wordt bekeken welke middelen na 2015 eventueel overgeheveld kunnen worden.

Voorlopige resultaten monitoring 2014

Het NIVEL evalueert de overheveling van de fertiliteitshormonen die in 2014 heeft plaatsgevonden. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat er vanuit patie?ntperspectief aandacht nodig is voor de volgende punten:

 • –  Reistijd naar de apotheek;
 • –  Onduidelijkheid rondom de vergoeding van de hormonen c.q. hogere

  kosten;

 • –  Beschikbaarheid en levering van fertiliteitshormonen voor vrouwen die

  behandeling in het buitenland ondergaan.
  Ook zorgverleners geven een aantal aandachtspunten aan, zoals dat de geneesmiddelen niet altijd op voorraad zijn en dat er een beperktere keuze uit hormonen voor de behandeling is.

  Er zijn verschillende acties in gang gezet om bovenstaande aandachtspunten zo snel mogelijk op te lossen en de patie?nt geen hinder te laten ondervinden van de overheveling. Daarnaast blijkt dat het geneesmiddel Leuproreline, dat nu nog in het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) zit, inmiddels ook is geregistreerd voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen. Dit betekent dat ook Leuproreline overgeheveld moet worden naar de aanspraak op geneeskundige zorg. Leuproreline zal alleen voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen worden overgeheveld naar de aanspraak op geneeskundige zorg. In bijlage 2 van het GVS zullen nadere voorwaarden ten aanzien van Leuproreline worden vastgelegd.

Overheveling per 2015, uitvoeringsaspecten

Bekostiging en verzekerde aanspraak
Bij de overheveling per 1 januari 2015 wordt voorgesteld om in totaal 32 geneesmiddelen over te hevelen met een financieel beslag van circa € 30 mln. Het betreft geneesmiddelen die uitsluitend als onderdeel van een medisch- specialistische behandeling worden gebruikt. Deze geneesmiddelen gaan uit de aanspraak op Farmaceutische Zorg en worden dus verwijderd uit het GVS. De kosten van de geneesmiddelen komen vanaf 1 januari 2015 geheel ten laste van het macrokader voor medisch-specialistische zorg. Dat kader zal worden aangepast.

Deze maatregel krijgt zijn beslag binnen de nieuwe systematiek van prestatiebekostiging en add-onbekostiging die per 2015 wordt ingevoerd. Verwacht wordt dat de NZa deze prestaties en tarieven uiterlijk 1 juli 2014 bekend maakt. De betreffende geneesmiddelen vallen per 1 januari 2015 budgettair onder het Hoofdlijnenakkoord.

Nieuwe beschikbaar komende medisch-specialistische geneesmiddelen
Alle nieuwe oncolytica die in 2015 beschikbaar komen en niet onderling vervangbaar zijn met al bestaande middelen in het GVS, komen vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking voor opname in het GVS. Wel kunnen ze instromen in de aanspraak op geneeskundige zorg, mits ze voldoen aan de daarvoor geldende criteria.

Bekostiging van dienstverlening m.b.t. aflevering en toediening in de thuissituatie
Zoals gezegd dient de patie?nt geen hinder te ondervinden van deze maatregel. Om dit te borgen is het belangrijk dat de instellingen de verantwoordelijkheid nemen voor het continueren van de behandeling (met verpleegkundige ondersteuning) in de thuissituatie in die gevallen waar dat gewenst en medisch verantwoord is. Dit kan ook betekenen dat de instelling organiseert dat een derde partij de behandeling in de thuissituatie levert.

Macrobudgettaire compensatie van het kader medisch-specialistische zorg
De minister wil voorzien in een adequate bekostiging van ziekenhuizen voor zowel de geneesmiddelkosten als de uitvoeringskosten van de dienstverlening. Zij zal daartoe het macrobudgettaire kader voor medisch-specialistische zorg als gevolg van de overheveling van de “overige oncolytica” structureel compenseren ten laste van het geneesmiddelenkader. Zij zal de bekostiging van de over te hevelen middelen per 1 januari 2015 budgettair onder het Hoofdlijnenakkoord laten vallen.

Zoals besproken, zijn voor de TNF-alfablokkers, de (dure) oncolytica en de groeihormonen de effecten van de overheveling gemonitord door de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV), die tevens algemene communicatie had verzorgd. In 2014 monitort het NIVEL de effecten van de overheveling van de fertiliteitshormonen.
Eindrapportage overheveling 2013

Rapport | 01-03-2014

Medicatieoverdracht bij overgehevelde geneesmiddelen

Rapport | 23-04-2014

 

Bron: Min VWS