Schippers: belang beroepsgeheim buiten kijf

beroepsgeheimMinister Schippers (VWS) heeft na een gesprek met de KNMG het belang van het medisch beroepsgeheim richting Tweede Kamer onderstreept. VWS en KNMG maken een factsheet over het belang van het beroepsgeheim, inclusief de rechten en plichten van belanghebbenden.

Eind oktober spraken de KNMG en minister Schippers over het medisch beroepsgeheim. De KNMG maakt zich zorgen over de toenemende druk op het beroepsgeheim. Politici, bewindslieden en anderen neigen steeds vaker naar oprekking van het beroepsgeheim.

Minister Schippers bevestigde in dit gesprek dat zij met de KNMG het medisch beroepsgeheim van groot belang vindt als waarborg voor de vrije toegang van patiënten tot gezondheidszorg. Daarvoor is het essentieel dat patiënten kunnen vertrouwen op geheimhouding van hun gegevens. Deze hoofdregel geldt ook na het overlijden van de patiënt, zoals na een suïcide. Schippers stuurde over de uitkomst van dit gesprek recent twee brieven aan de Tweede Kamer (zie onderaan dit bericht).

Factsheet medisch beroepsgeheim
Patiënten, nabestaanden, hulpverleners, overheid en maatschappij kunnen wel behoefte hebben aan de beschikbaarheid van patiëntgegevens. VWS en de KNMG gaan daarom in een factsheet grenzen en mogelijkheden rond het delen van medische gegevens beschrijven. Zo wordt beter inzichtelijk wat de belangen, rechten en plichten zijn die met het medisch beroepsgeheim samenhangen. Dat kan dan een basis vormen voor gesprekken over het medisch beroepsgeheim in de toekomst en een baken voor alle betrokkenen. Er wordt naar gestreefd de factsheet in de eerste helft van 2015 gereed te hebben. Hierin zullen onder meer de volgende elementen aan bod komen:

  • de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van patiënten
  • de gerechtvaardigde bestrijding van fraude en criminaliteit
  • de correcte vaststelling van de aanspraak op sociale voorzieningen
  • de bescherming van de toegang tot zorg
  • wensen van nabestaanden ten aanzien van kennis over de behandeling van hun overleden geliefden
  • de kennis van het beroepsgeheim bij hulpverleners.

Over de kennis bij hulpverleners heeft de KNMG in het gesprek aangegeven dat de basis al tijdens de opleiding moet worden gelegd. De minister zegde toe dat zij binnenkort per brief bij de brancheorganisaties en de NFU zal aandringen op het (nog) meer onder de aandacht brengen van het medisch beroepsgeheim in de opleidingen.

Kamerbrieven

Zie ook:

Bron: KNMG