Geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen kunnen gezondheid van mannen en vrouwen verbeteren

man-vrouw-sekse-225x200Promotie Tsjitske Toering: Female renal health: translational studies on renal hemodynamics and the renin-angiotensin aldosterone system
Door beter rekening te houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten (bijvoorbeeld in de vorm van speciale, geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen) kunnen de uitkomsten van medische behandelingen waarschijnlijk verbeterd worden. Dat stelt Tsjitske Toering in haar promotieonderzoek. Zo is er volgens haar specifieke aandacht nodig voor zwangerschapsvergiftiging als risicofactor voor het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten op latere leeftijd.

Veel biomedische kennis is vooral gebaseerd op onderzoek in mannen. Dat wil niet zeggen dat er geen grote biomedische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Behalve grote geslachtsverschillen in de basale fysiologie, komen sommige ziekten vaker voor bij mannen of vrouwen. Ook kunnen ziekten anders verlopen, of kan de respons op een behandeling anders zijn voor mannen en vrouwen.

Zo hebben mannen een hoger risico op hart-, vaat- en nierziekte dan vrouwen die nog niet in de overgang zijn. Vrouwen hebben daarentegen te maken met cardiovasculaire risicofactoren die gerelateerd zijn aan doorgemaakte zwangerschappen. Zo gaat pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) gepaard met een hoger risico op hart-, vaat- en nierziekten op latere leeftijd. Toering onderzocht de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, in het bijzonder de rol van de bloeddrukregulator het RAAS, de volumestatus en de lokale bloeddoorstroming en filtratie door de nier.

Toering trof inderdaad verschillen aan in het RAAS en de volumestatus tussen mannen en vrouwen. Daarnaast lijkt het RAAS en de bloeddoorstroming in de nier blijvend (iets) minder goed te functioneren bij vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad ten opzichte van vrouwen die een gezonde zwangerschap hebben doorgemaakt. De resultaten ondersteunen het nut van aandacht voor geslachtsgebonden factoren, zowel in het onderzoek naar het ontstaan van hart-, vaat- en nierziekten, als in de behandeling.

Curriculum Vitae
Tsjitske Toering (1985) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Nefrologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Nierstichting. Toering is in opleiding tot maag-, darm- en leverarts in het Medisch Spectrum Twente (Enschede). De titel van haar proefschrift luidt: “Female renal health: translational studies on renal hemodynamics and the renin-angiotensin aldosterone system”.

Bron: UMCG