Omgeving als een risicofactor voor Chronische nierziekte (CKD)

0
1485

Chronische nierziekte (CKD) is een van de drie doodsoorzaken die wereldwijd het meest zijn toegenomen in de laatste 20 jaar. Maar deze toename van chrpnische nierziekte zijn niet homogeen verdeeld. Een reeks in het Clinical Kidney Journal (CKJ) identificeert CKD hotspots; landen, regio’s, gemeenschappen of etnische groepen met hoger dan gemiddelde incidentie van CKD zijn inmiddels geindentificeerd, hopelijk helpt dit bij het vinden van risicofactoren.

In een recente publicatie is data  van alle volwassen patiënten uit Bretagne / Frankrijk, die nierfunctievervangende therapie tijdens 2004-2009 gestart, geanalyseerd. Ook hier is een cluster van hoog risico patiënten geïdentificeerd in de westelijke regio van Bretagne.

carte france bretagneDe studie evalueerde ook de ruimtelijke implicaties van aanpassing voor buurtkenmerken naar leeftijd en geslacht (zorgaanbod, ontbering en landelijke / stedelijke typologie) op de ruimtelijke verdeling van terminale nierziekte (ESRD) incidentie. Interessant is dat de wijk deprivatie-index, rekening houdend met de landelijke / stedelijke typologie, het legde een groot deel van de ruimtelijke verdeling van het extra risico op ESRD incidentie waargenomen in de ruwe analyse bloot. Deze bevindingen zijn consistent met een aantal eerdere studies die desociale gradiënt van nierziekte [2, 3, 4] analyseerde. De World Kidney Day 2015 (op 12 maart) richt zich op CKD in achtergestelde bevolkingsgroepen.

Neighborhood as a Risk Factor for CKD

Chronic Kidney Disease (CKD) is one of the three causes of death that have most increased worldwide in the last 20 years. However, CKD is not homogeneously distributed. A series in the Clinical Kidney Journal (CKJ) identifies CKD hotspots, defined as countries, regions, communities or ethnicities with higher than average incidence of CKD, and, thus, help find risk factors.

The latest publication analyzed data from all adult patients living in Bretagne/France, who started renal replacement therapy during 2004-2009. As a result, a cluster of high risk was identified in the western Bretagne region.

The study also evaluated the spatial implications of adjustment for neighborhood characteristics beyond age and sex (healthcare supply, deprivation and rural/urban typology) on the spatial distribution of End Stage Renal Disease (ESRD) incidence. Interestingly, the neighborhood deprivation index, taking into account the rural/urban typology, explained a great part of the spatial repartition of the excess risk of ESRD incidence observed in the crude analysis. These findings are consistent with a number of earlier studies documenting a social gradient of renal disease [2, 3, 4]. Indeed, the World Kidney Day 2015 (on March 12th) is focused on CKD in Disadvantaged Populations.

[1] Wahida Kihal-Talantikite, Séverine Deguen, Cindy Padilla et al. on behalf of The REIN registry. Spatial distribution of End-Stage Renal Disease (ESRD) and social inequalities in mixed urban and rural area: study in Bretagne administrative region of France. CKJ 2015, epub ahead of print.
 [2] Roderick P, Clements S, Stone N, Martin D, Diamond I. What determines geographical variation in rates of acceptance onto renal replacement therapy in England? J Health Serv Res Policy 1999; 4(3): 139?146
 [3] Hommel K, Rasmussen S, Kamper A-L, Madsen M. Regional and social inequalities in chronic renal replacement therapy in Denmark. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(8): 2624?2632
 [4] Grace BS, Clayton P, Cass A, McDonald SP. Socio-economic status and incidence of renal replacement therapy: a registry study of Australian patients. Nephrol Dial Transplant 2012; 27(11): 4173?4180