Forensische zorg in beweging

0
304

De forensische zorg verandert sterk. Dat komt onder andere door veranderingen in de bekostiging en de afspraken over bezuinigingen die het ministerie van Veiligheid en Justitie met de sector heeft gemaakt. De afgelopen jaren kocht VenJ meer zorg in dan instellingen feitelijk hebben geleverd. Tegelijkertijd zijn de wachttijden in de Tbs langer dan de vastgestelde norm. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar jaarlijkse marktscan over de forensische zorg.

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg  in strafrechtelijk kader. Deze wordt meestal opgelegd door een rechter. De bekostiging van de forensische zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Instellingen krijgen na een overgangsperiode geen vast budget meer. Vanaf 2016 krijgen zij alleen betaald voor de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

forensischVenJ is de enige koper van deze zorg. Vorig jaar kocht VenJ meer zorg in dan nodig bleek. Op die manier is er voldoende capaciteit beschikbaar als er onvoorzien meer vraag is naar forensische zorg. Voor instellingen is dat echter een risico, omdat zij betaald krijgen voor zorg die zij verleend hebben. De NZa adviseert de staatssecretaris om na te gaan of een andere bekostigingsvorm, zoals een beschikbaarheidbijdrage, voldoet om reservecapaciteit te garanderen.

In 2013 wachtten gedetineerden in huizen van bewaring gemiddeld 100 dagen voor zij in een Tbs-instelling terecht konden. Dat is aanzienlijk langer dan de norm voor de wachttijd in de Tbs van 30 dagen. Daardoor zitten de gedetineerden langer in hechtenis voor zij Tbs-zorg ontvangen. De NZa onderzoekt dit jaar wat de oorzaak is van de lange wachttijden.

Afgelopen jaren zijn in de forensische zorg indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te meten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in kaart brengen van het risico dat een gedetineerde opnieuw een delict pleegt. In 2014 is een begin gemaakt met het normeren van enkele kwaliteitsindicatoren. VenJ houdt er bij de bekostiging rekening mee of instellingen deze gegevens aanleveren en aan deze normen voldoen.

De Raad voor Volksgezondheid en Zorg constateerde eerder dat de financiering van de forensische zorg en de gewone GGZ niet goed op elkaar aansluiten. De NZa heeft een regel opgesteld waarmee aanbieders vanaf 2014 middelen kunnen overhevelen van de forensische zorg naar de reguliere GGZ en vice versa. Vorig jaar heeft de NZa geen meldingen ontvangen om middelen over te hevelen, we gaan na hoe dat komt.

‘Downloads’: Marktscan Forensische zorg 2014 en beleidsbrief

Bron: NZa