Artsen gaan samen strijd aan tegen kindermishandeling

kindermishandelingHet aantal mishandelde kinderen moet en kán omlaag. Vanuit deze drijfveer bestrijden artsen kindermishandeling. Een brede coalitie van artsenorganisaties presenteert concrete afspraken om via intensievere samenwerking, meer adviesaanvragen en scholing de artsen hierin te ondersteunen. Ook roepen zij de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar is.

Dat jaarlijks 118.000 kinderen te maken hebben met mishandeling, is een doorn in het oog van de artsencoalitie, bestaande uit de KNMG, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN), de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK), het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA). Zij laat in een brief aan de Tweede Kamer zien dat op verschillende terreinen al hard wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal gevallen van kindermishandeling en wat de stappen zijn om de aanpak verder te verbeteren.

Vertrouwensarts 24/7
De artsenorganisaties vragen de aandacht van de politiek voor de belangrijke positie van de vertrouwensarts. Zij roepen de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar wordt. Dat is nu in veel gemeenten niet het geval, terwijl dit een flinke verbetering zou betekenen.

Verbeterde aanpak
Zelf zetten  de artsenorganisaties in op snelle verbetering van de samenwerking tussen de verschillende artsengroepen. Ook staat in de plannen het vergroten van de bewustwording en deskundigheid via scholing en praktische ondersteuning centraal.

Concreet wordt ingezet op:
Het organiseren van hulp dichtbij en rond het gezin.
Als artsen kindermishandeling constateren, is het in veel gevallen het beste om -in overleg met Veilig Thuis- hulpverlening dichtbij en rond het kind en het gezin in te zetten. Een goede samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen is hierbij cruciaal. Sinds de transitie van de jeugdhulp weten zij  elkaar steeds beter te vinden. Om dit verder te versterken, hebben de huisartsen en de jeugdartsen een praktijkkaart gelanceerd.

Het versterken van de adviesfunctie van de vertrouwensarts.
In de aanpak van kindermishandeling is het versterken van de adviesfunctie van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis van het hoogste belang. Dit gebeurt onder andere door de relatie tussen huisartsen, jeugdartsen en vertrouwensartsen te verstevigen. Het doel is dat steeds meer artsen advies vragen aan Veilig Thuis. Hiertoe versterkt de LHV de bewustwording onder huisartsen. Het versterken van de adviesfunctie van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis zal effect hebben op het aantal adviesvragen en het aantal meldingen.

Scholing en ondersteuning.
Op verschillende manieren werken artsen aan het verbeteren van hun deskundigheid. De KNMG heeft een competentieprofiel kindermishandeling ontwikkeld als kader voor de geneeskundige vervolgopleidingen. Zo is het thema kindermishandeling al opgenomen in verschillende geneeskundige (vervolg)opleidingen. Daarnaast vinden er nascholingen over dit thema plaats en zijn artsen praktisch ondersteund met systeemaanpassingen.

Vroegsignalering.
Jeugdartsen zetten actief in op preventie van kindermishandeling en op vroegsignalering van situaties die een risico vormen voor kindermishandeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting aan ouders en programma’s voor bepaalde risicogroepen

De artsenorganisaties hebben in een gezamenlijke brief in aanloop naar een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over dit onderwerp in april de politiek verzocht om deze ontwikkelingen te steunen, om zo de beste kans te creëren dat kinderen in onveilige situaties zo snel mogelijk weer een goed thuis hebben.

Bron: KNMG