Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

kamerbriefInhoud van de kamerbrief over ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen met herziene maximumprijzen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerpregeling aan tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen waarbij, met ingang van 1 oktober 2015, herziene maximumprijzen zullen worden vastgesteld. Het betreft de zevenendertigste herijking van de maximumprijzen. Een kennisgeving van het voornemen de maximumprijzen te wijzigen en de ontwerpregeling met de toelichting, zullen in de Staatscourant worden geplaatst.

In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zal de ontwerpregeling inclusief de bijlage (de prijslijst) gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst, ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die rechtstreeks betrokken zijn bij de vaststelling van maximumprijzen hun zienswijze daarover (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen. Na afloop van deze termijn zullen de maximumprijzen definitief worden vastgesteld.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2015/06/23/besluit-de-wet-geneesmiddelenprijzen.html

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2015/06/23/kennisgeving-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen.html

Bron: VWS